AI & GPU
Cách Dễ Dàng Tận Dụng Khả Năng GPU Của TensorFlow

Cách Dễ Dàng Tận Dụng Khả Năng GPU Của TensorFlow

I. Giới thiệu về TensorFlow với GPU

A. Tổng quan về TensorFlow

1. TensorFlow là gì?

TensorFlow là một framework machine learning mã nguồn mở được phát triển bởi Google. Nó được sử dụng chủ yếu để xây dựng và triển khai các mô hình deep learning, nhưng cũng có thể được áp dụng cho một loạt các nhiệm vụ machine learning khác. TensorFlow cung cấp một bộ công cụ và thư viện toàn diện để xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình và triển khai mô hình.

2. Tính năng và khả năng quan trọng

 • Phân phối tính toán: TensorFlow hỗ trợ huấn luyện mô hình phân phối trên nhiều thiết bị, bao gồm CPU và GPU, cho phép tính toán mở rộng hiệu quả.
 • Thực thi nhanh: TensorFlow 2.x giới thiệu tính năng thực thi nhanh, cho phép đánh giá ngay lập tức các hoạt động, làm cho quá trình phát triển trở nên trực quan và linh hoạt hơn.
 • Kiến trúc linh hoạt: Thiết kế rời rạc của TensorFlow cho phép tuỳ chỉnh dễ dàng và tích hợp với các thư viện và framework khác, như Keras, Pandas và scikit-learn.
 • Linhtinh triển khai: Các mô hình TensorFlow có thể triển khai trên nhiều nền tảng, bao gồm thiết bị di động, trình duyệt web và máy chủ sản xuất, làm cho nó trở thành một lựa chọn linh hoạt cho các ứng dụng thực tế.

B. Tầm quan trọng của gia tốc GPU cho Deep Learning

1. Hạn chế của tính toán dựa trên CPU

Tính toán dựa trên CPU truyền thống có thể không hiệu quả cho việc huấn luyện các mô hình deep learning phức tạp, đặc biệt là các mô hình có tập dữ liệu lớn và tham số có chiều cao. CPU được tối ưu cho các nhiệm vụ chung chung và có thể gặp khó khăn khi thực hiện tính toán song song mà deep learning yêu cầu.

2. Lợi ích của Deep Learning được đẩy bởi GPU

Đơn vị xử lý đồ họa (GPU) được thiết kế để thực hiện tính toán song song cực cao, khiến chúng phù hợp cho các phép toán ma trận và biến đổi tensor là trung tâm của deep learning. GPU có thể tăng đáng kể tốc độ huấn luyện và hiệu suất của các mô hình deep learning, cho phép mô hình hội tụ nhanh hơn và nghiên cứu các kiến ​​trúc phức tạp hơn.

II. Thiết lập Môi trường

A. Yêu cầu phần cứng

1. Cấu hình GPU tối thiểu

Để chạy TensorFlow với hỗ trợ GPU, bạn cần một GPU tương thích với CUDA, nền tảng tính toán song song của NVIDIA. Yêu cầu tối thiểu về GPU bao gồm:

 • NVIDIA GPU có khả năng tính toán từ 3.5 trở lên
 • Ít nhất 2GB bộ nhớ GPU

2. Cấu hình GPU đề xuất

Để đạt hiệu suất tối đa trong các nhiệm vụ deep learning, nên sử dụng một GPU mạnh hơn với các thông số sau:

 • NVIDIA GPU có khả năng tính toán từ 6.0 trở lên (ví dụ: NVIDIA GTX 1080, RTX 2080 hoặc cao hơn)
 • Ít nhất 8GB bộ nhớ GPU
 • Bộ nhớ hệ thống đủ (RAM) để hỗ trợ GPU và công việc deep learning của bạn

B. Cài đặt phần mềm

1. Cài đặt TensorFlow với hỗ trợ GPU

a. Windows

 1. Cài đặt phiên bản driver GPU NVIDIA mới nhất cho hệ thống của bạn.
 2. Tải xuống và cài đặt gói TensorFlow GPU phù hợp từ trang web chính thức của TensorFlow.
 3. Xác minh việc cài đặt bằng cách chạy mã Python sau:
import tensorflow as tf
print("Phiên bản TensorFlow:", tf.__version__)
print("GPU", "có sẵn" if tf.config.list_physical_devices('GPU') else "không có sẵn")

b. macOS

 1. Cài đặt phiên bản driver GPU NVIDIA mới nhất cho hệ thống của bạn (nếu có).
 2. Tải xuống và cài đặt gói TensorFlow GPU cho macOS từ trang web chính thức của TensorFlow.
 3. Xác minh việc cài đặt bằng cách chạy cùng mã Python như trong phần Windows.

c. Linux

 1. Cài đặt phiên bản driver GPU NVIDIA mới nhất cho hệ thống của bạn.
 2. Cài đặt các thư viện CUDA và cuDNN yêu cầu cho bản phân phối Linux của bạn.
 3. Tải xuống và cài đặt gói TensorFlow GPU phù hợp từ trang web chính thức của TensorFlow.
 4. Xác minh việc cài đặt bằng cách chạy cùng mã Python như trong phần Windows.

2. Xác minh việc cài đặt

a. Kiểm tra phiên bản TensorFlow

Bạn có thể kiểm tra phiên bản TensorFlow đã cài đặt bằng cách chạy mã Python sau:

import tensorflow as tf
print("Phiên bản TensorFlow:", tf.__version__)

b. Xác nhận khả năng sử dụng GPU

Để xác nhận rằng TensorFlow có thể sử dụng GPU, bạn có thể chạy mã Python sau:

import tensorflow as tf
print("GPU", "có sẵn" if tf.config.list_physical_devices('GPU') else "không có sẵn")

Nếu đầu ra cho thấy có sẵn GPU, bạn đã sẵn sàng bắt đầu sử dụng TensorFlow với khả năng gia tốc GPU.

III. Hiểu tích hợp GPU của TensorFlow

A. Quản lý thiết bị GPU của TensorFlow

1. Xác định các thiết bị GPU có sẵn

TensorFlow cung cấp các hàm để liệt kê các thiết bị GPU có sẵn trên hệ thống của bạn. Bạn có thể sử dụng mã sau để có danh sách các thiết bị GPU:

import tensorflow as tf
gpu_devices = tf.config.list_physical_devices('GPU')
print(gpu_devices)

Điều này sẽ hiển thị một danh sách các thiết bị GPU có sẵn, bao gồm tên thiết bị và thông tin liên quan khác.

2. Gán các hoạt động cho các thiết bị GPU

Mặc định, TensorFlow sẽ tự động đặt các hoạt động trên các thiết bị GPU có sẵn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể kiểm soát việc đặt thiết bị bằng cách sử dụng quản lý context with tf.device():

with tf.device('/gpu:0'):
  # Đặt các hoạt động trên GPU đầu tiên
  a = tf.constant([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0])
  b = tf.constant([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0])
  c = tf.multiply(a, b)

Điều này đảm bảo các hoạt động trong khối with tf.device() sẽ được thực hiện trên thiết bị GPU đầu tiên có sẵn.

B. Các hoạt động cụ thể của GPU trong TensorFlow

1. Các hoạt động Tensor trên GPU

TensorFlow cung cấp một loạt các hoạt động tensor có thể được thực hiện hiệu quả trên các thiết bị GPU. Bao gồm các hoạt động phép toán cơ bản, phép nhân ma trận, phép tích chập và nhiều hơn nữa. TensorFlow tự động tận dụng khả năng xử lý song song của GPU để tăng tốc các phép tính tensor này.

2. Các lớp mạng neural trên GPU

TensorFlow cũng cung cấp các phiên bản được tăng tốc GPU của các lớp mạng neural thông thường, chẳng hạn như lớp tích chập, lớp lọc và lớp dư. Các lớp này có thể tận dụng các tối ưu phù hợp với phần cứng của GPU để cải thiện đáng kể hiệu suất của các mô hình deep learning.

C. Tối ưu hóa việc sử dụng GPU

1. Quản lý bộ nhớ

Quản lý bộ nhớ hiệu quả là rất quan trọng khi làm việc với GPU, vì bộ nhớ GPU có giới hạn so với RAM hệ thống. TensorFlow cung cấp các công cụ và kỹ thuật để tối ưu việc sử dụng bộ nhớ, bao gồm:

 • Điều chỉnh kích thước batch để phù hợp với bộ nhớ GPU có sẵn.
 • Sử dụng các kiểu dữ liệu tiết kiệm bộ nhớ (ví dụ: float16) cho các tham số mô hình.
 • Thực hiện tiền xử lý dữ liệu và lô của dữ liệu nhớ hiệu quả.

2. Kích thước batch và song song hóa

Kích thước batch được sử dụng trong quá trình huấn luyện mô hình có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc sử dụng GPU và hiệu suất tổng thể. Kích thước batch lớn thường cho phép song song hóa hiệu quả hơn trên GPU, nhưng cũng có thể yêu cầu nhiều bộ nhớ GPU hơn. Tìm kiếm kích thước batch tối ưu cho mô hình và cấu hình phần cứng cụ thể của bạn là một phần quan trọng trong việc tối ưu hiệu suất GPU.

IV. Triển khai mô hình Deep Learning với GPU Acceleration

A. Ví dụ cơ bản về GPU TensorFlow

1. Tạo một mạng neural đơn giản

Hãy bắt đầu với một ví dụ đơn giản về xây dựng một mạng neural sử dụng TensorFlow và chạy nó trên GPU:

import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense
 
# Tạo một mạng neural đơn giản
model = Sequential()
model.add(Dense(64, activation='relu', input_shape=(10,)))
model.add(Dense(32, activation='relu'))
model.add(Dense(1))
 
# Biên dịch mô hình
model.compile(optimizer='adam', loss='mean_squared_error')

2. Huấn luyện mô hình trên GPU

Để huấn luyện mô hình trên GPU, bạn có thể sử dụng mã sau:

# Đặt mô hình trên GPU
with tf.device('/gpu:0'):
  # Huấn luyện mô hình
  model.fit(X_train, y_train, epochs=10, batch_size=32, validation_data=(X_val, y_val))

Điều này đảm bảo các hoạt động huấn luyện mô hình được thực hiện trên thiết bị GPU đầu tiên có sẵn.

B. Mạng Neural tích chập (CNN) trên GPU

1. Xây dựng kiến trúc CNN

Dưới đây là một ví dụ về xây dựng một mạng Neural tích chập đơn giản (CNN) sử dụng TensorFlow và Keras:

from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dense
 
# Tạo một mô hình CNN
model = Sequential()
model.add(Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', input_shape=(28, 28, 1)))
model.add(MaxPooling2D((2, 2)))
model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))
model.add(MaxPooling2D((2, 2)))
model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))
model.add(Flatten())
model.add(Dense(64, activation='relu'))
model.add(Dense(10, activation='softmax'))
 
# Biên dịch mô hình
model.compile(optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])

2. Huấn luyện và đánh giá mô hình CNN trên GPU

Để huấn luyện và đánh giá mô hình CNN trên GPU, bạn có thể sử dụng mã sau:

# Đặt mô hình trên GPU
with tf.device('/gpu:0'):
  # Huấn luyện mô hình
  model.fit(X_train, y_train, epochs=10, batch_size=32, validation_data=(X_val, y_val))
 
  # Đánh giá mô hình
  loss, accuracy = model.evaluate(X_test, y_test)
  print(f'Mất mát kiểm tra: {loss:.2f}')
  print(f'Độ chính xác kiểm tra: {accuracy:.2f}')

Điều này sẽ huấn luyện mô hình CNN trên GPU và đánh giá hiệu suất của nó trên tập kiểm tra.

C. Mạng Neural tái phổ biến (RNN) trên GPU

1. Thiết kế mô hình RNN

Dưới đây là một ví dụ về xây dựng một mạng Neural tái phổ biến (RNN) đơn giản sử dụng TensorFlow và Keras:

from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import LSTM, Dense
 
```# Tạo một mô hình RNN
model = Sequential()
model.add(LSTM(64, input_shape=(độ dài chuỗi, số đặc trưng)))
model.add(Dense(1, activation='linear'))
 
# Biên dịch mô hình
model.compile(optimizer='adam', loss='mean_squared_error')

2. Tận dụng tăng tốc GPU cho việc huấn luyện RNN

Để huấn luyện mô hình RNN trên GPU, bạn có thể sử dụng đoạn mã sau:

# Đặt mô hình trên GPU
with tf.device('/gpu:0'):
  # Huấn luyện mô hình
  model.fit(X_train, y_train, epochs=10, batch_size=32, validation_data=(X_val, y_val))
 
  # Đánh giá mô hình
  loss = model.evaluate(X_test, y_test)
  print(f'Mất mát kiểm tra: {loss:.2f}')

Điều này sẽ đảm bảo các hoạt động huấn luyện RNN được thực hiện trên GPU, tận dụng khả năng xử lý song song của GPU để tăng tốc quá trình huấn luyện.

Mạng thần kinh tích chập (CNNs)

Mạng thần kinh tích chập (CNNs) là một loại mạng thần kinh đặc biệt được thiết kế để xử lý và phân tích dữ liệu hình ảnh. CNNs được thiết kế để tự động và thích nghi học các cấu trúc không gian của các đặc trưng, từ các đặc trưng cấp thấp (ví dụ: cạnh, màu sắc, kết cấu) đến các đặc trưng cấp cao (ví dụ: phần của đối tượng, đối tượng).

Các thành phần chính của một CNN là:

 1. Các lớp tích chập: Những lớp này áp dụng một tập hợp bộ lọc học được (hoặc nhân) cho ảnh đầu vào, trong đó mỗi bộ lọc trích xuất một đặc trưng cụ thể từ ảnh. Đầu ra của phép toán này được gọi là bản đồ đặc trưng.
 2. Các lớp gộp: Những lớp này giảm kích thước không gian của bản đồ đặc trưng để giảm số lượng tham số và tính toán trong mạng.
 3. Các lớp kết nối đầy đủ: Những lớp này tương tự như các lớp ẩn trong một mạng thần kinh truyền thẳng thông thường và được sử dụng cho nhiệm vụ phân loại hoặc hồi quy cuối cùng.

Dưới đây là một ví dụ về kiến trúc đơn giản của CNN cho việc phân loại hình ảnh:

import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dense
 
# Xác định mô hình
model = Sequential()
model.add(Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', input_shape=(28, 28, 1)))
model.add(MaxPooling2D((2, 2)))
model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))
model.add(MaxPooling2D((2, 2)))
model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))
model.add(Flatten())
model.add(Dense(64, activation='relu'))
model.add(Dense(10, activation='softmax'))
 
# Biên dịch mô hình
model.compile(optimizer='adam',
       loss='categorical_crossentropy',
       metrics=['accuracy'])

Trong ví dụ này, chúng ta xác định một mô hình CNN với ba lớp tích chập, hai lớp gộp cực đại và hai lớp kết nối đầy đủ. Đầu vào của mô hình là một ảnh grayscale kích thước 28x28, và đầu ra là một vector 10 chiều đại diện cho xác suất của mỗi lớp (giả sử đây là một bài toán phân loại 10 lớp).

Mạng thần kinh tái phát (RNNs)

Mạng thần kinh tái phát (RNNs) là một loại mạng thần kinh đặc biệt được thiết kế để xử lý dữ liệu tuần tự, chẳng hạn như văn bản, giọng nói hoặc dữ liệu chuỗi thời gian. Khác với mạng thần kinh truyền thẳng, RNNs có một vòng lặp phản hồi cho phép duy trì "bộ nhớ" của các đầu vào trước đó, điều này có thể hữu ích cho các nhiệm vụ như mô hình ngôn ngữ, dịch máy và nhận dạng giọng nói.

Các thành phần chính của một RNN là:

 1. Các lớp tái phát: Những lớp này xử lý chuỗi đầu vào theo từng phần tử, và đầu ra của lớp tại mỗi bước thời gian phụ thuộc vào đầu vào hiện tại và trạng thái ẩn từ bước thời gian trước đó.
 2. Trạng thái ẩn: Trạng thái ẩn là một vector đại diện cho "bộ nhớ" của RNN, và được truyền từ một bước thời gian sang bước thời gian tiếp theo.
 3. Lớp đầu ra: Lớp đầu ra được sử dụng để tạo ra kết quả cuối cùng của RNN, chẳng hạn như từ gợi ý tiếp theo hoặc nhãn phân loại.

Dưới đây là một ví dụ về một RNN đơn giản cho việc tạo văn bản:

import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Embedding, LSTM, Dense
 
# Xác định mô hình
model = Sequential()
model.add(Embedding(input_dim=kích_thước_từ_vựng, output_dim=256, input_length=độ_dài_tối_đa_của_dãy))
model.add(LSTM(128))
model.add(Dense(kích_thước_từ_vựng, activation='softmax'))
 
# Biên dịch mô hình
model.compile(optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])

Trong ví dụ này, chúng ta xác định một mô hình RNN với một lớp nhúng (Embedding), một lớp LSTM và một lớp đầu ra Dense. Lớp nhúng ánh xạ văn bản đầu vào thành một biểu diễn vector dày đặc, lớp LSTM xử lý chuỗi và tạo ra một trạng thái ẩn, và lớp Dense sử dụng trạng thái ẩn để dự đoán từ gợi ý tiếp theo trong chuỗi.

Nhớ ngắn hạn dài (LSTMs)

Nhớ ngắn hạn dài (LSTMs) là một loại đặc biệt của RNN được thiết kế để khắc phục vấn đề gradient biến mất, gây khó khăn cho RNN truyền thống trong việc học các sự phụ thuộc dài hạn trong dữ liệu.

Các thành phần chính của một LSTM là:

 1. Trạng thái ô: Trạng thái ô là một vector đại diện cho "bộ nhớ" của LSTM, và được truyền từ một bước thời gian sang bước thời gian tiếp theo.
 2. Cổng: LSTM có ba cổng điều khiển luồng thông tin vào và ra khỏi trạng thái ô: cổng quên, cổng đầu vào và cổng ra.
 3. Trạng thái ẩn: Trạng thái ẩn là một vector đại diện cho đầu ra của LSTM tại mỗi bước thời gian, và được truyền cho bước thời gian tiếp theo và được sử dụng để dự đoán cuối cùng.

Dưới đây là một ví dụ về LSTM cho phân tích cảm xúc:

import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Embedding, LSTM, Dense
 
# Xác định mô hình
model = Sequential()
model.add(Embedding(input_dim=kích_thước_từ_vựng, output_dim=256, input_length=độ_dài_tối_đa_của_dãy))
model.add(LSTM(128))
model.add(Dense(1, activation='sigmoid'))
 
# Biên dịch mô hình
model.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy'])

Trong ví dụ này, chúng ta xác định một mô hình LSTM cho phân tích cảm xúc, trong đó đầu vào là một chuỗi văn bản và đầu ra là một nhãn nhị phân cho cảm xúc (tích cực hoặc tiêu cực). Lớp nhúng ánh xạ văn bản đầu vào thành biểu diễn vector dày đặc, lớp LSTM xử lý chuỗi và tạo ra một trạng thái ẩn, và lớp Dense sử dụng trạng thái ẩn để dự đoán cảm xúc.

Mạng phản đối tưỡng sinh (GANs)

Mạng phản đối tưỡng sinh (GANs) là một loại mô hình học sâu có thể được sử dụng để tạo ra dữ liệu mới, chẳng hạn như hình ảnh hoặc văn bản, tương tự với tập dữ liệu có sẵn. GANs bao gồm hai mạng thần kinh tương tranh nhau: một mạng sinh tạo dữ liệu mới và một mạng phân loại dữ liệu tạo ra.

Các thành phần chính của một GAN là:

 1. Mạng sinh: Mạng này nhận một đầu vào ngẫu nhiên (ví dụ: một vector nhiễu) và tạo ra dữ liệu mới tương tự với dữ liệu huấn luyện.
 2. Mạng phân loại: Mạng này nhận một đầu vào (dữ liệu thật hoặc dữ liệu tạo ra) và cố gắng phân loại nó là thật hay giả.
 3. Huấn luyện tương tranh: Cả mạng sinh và mạng phân loại được huấn luyện theo cách cạnh tranh với nhau, mạng sinh cố gắng đánh lừa mạng phân loại và mạng phân loại cố gắng phân loại đúng dữ liệu tạo ra.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về GAN để tạo ra các chữ số viết tay:

import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential, Model
from tensorflow.keras.layers import Dense, Reshape, Flatten, Conv2D, LeakyReLU, Dropout
 
# Xác định mạng sinh
generator = Sequential()
generator.add(Dense(128, input_dim=100, activation=LeakyReLU(alpha=0.2)))
generator.add(Reshape((7, 7, 1)))
generator.add(Conv2D(64, (5, 5), padding='same', activation=LeakyReLU(alpha=0.2)))
generator.add(Conv2D(1, (5, 5), padding='same', activation='tanh'))
 
# Xác định mạng phân loại
discriminator = Sequential()
discriminator.add(Conv2D(64, (5, 5), padding='same', input_shape=(28, 28, 1), activation=LeakyReLU(alpha=0.2)))
discriminator.add(Dropout(0.3))
discriminator.add(Conv2D(128, (5, 5), padding='same', activation=LeakyReLU(alpha=0.2)))
discriminator.add(Dropout(0.3))
discriminator.add(Flatten())
discriminator.add(Dense(1, activation='sigmoid'))
 
# Xác định mô hình GAN
gan = Model(generator.input, discriminator(generator.output))

Trong ví dụ này, chúng ta xác định một GAN đơn giản để tạo ra các chữ số viết tay. Mạng sinh nhận một đầu vào ngẫu nhiên và tạo ra các hình ảnh xám có kích thước 28x28, trong khi mạng phân loại nhận một hình ảnh đầu vào và cố gắng phân loại nó là thật hay giả. Mô hình GAN sau đó được huấn luyện theo cách tương tranh, mạng sinh cố gắng đánh lừa mạng phân loại và mạng phân loại cố gắng phân loại đúng các hình ảnh được tạo ra.

Kết luận

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã đề cập đến các khái niệm và kiến trúc chính của các mô hình học sâu khác nhau, bao gồm Mạng thần kinh tích chập (CNNs), Mạng thần kinh tái phát (RNNs), Nhớ ngắn hạn dài (LSTMs) và Mạng phản đối tưỡng sinh (GANs). Chúng ta cũng cung cấp các ví dụ cụ thể và đoạn mã để minh họa việc triển khai các mô hình này.

Học sâu là một lĩnh vực phát triển nhanh chóng, và các kỹ thuật và kiến trúc được thảo luận trong hướng dẫn này chỉ là một phần nhỏ của những công cụ mạnh mẽ có sẵn cho các nhà khoa học dữ liệu và các chuyên gia học máy. Khi bạn tiếp tục khám phá và thử nghiệm với học sâu, hãy luôn tò mò, tiếp tục học hỏi và mở lòng đón nhận các ý tưởng và phương pháp mới. Chúc may mắn trên hành trình học sâu của bạn!