AI & GPU
Jak łatwo zrozumieć GAN w PyTorch dla początkujących

Jak łatwo zrozumieć GAN w PyTorch dla początkujących

I. Wprowadzenie do generatywnych sieci adwersarialnych (GAN) A. Definicja i kluczowe komponenty GAN

 • GAN to klasa modeli uczenia maszynowego składających się z dwóch sieci neuronowych: generatora i dyskryminatora, trenowanych w adwersarialnym procesie.
 • Sieć generatora jest odpowiedzialna za generowanie realistycznych próbek (np. obrazów, tekstu, dźwięku) z przestrzeni wejściowej.
 • Sieć dyskryminatora jest trenowana do rozróżniania prawdziwych próbek ze zbioru danych od fałszywych próbek generowanych przez generator.
 • Obie sieci są trenowane w adwersarialny sposób, gdzie generator próbuje oszukać dyskryminator, a dyskryminator próbuje prawidłowo sklasyfikować prawdziwe i fałszywe próbki.

B. Krótka historia i ewolucja GAN

 • GAN zostały wprowadzone po raz pierwszy w 2014 roku przez Iana Goodfellowa i jego kolegów jako nowatorskie podejście do modelowania generatywnego.
 • Od ich wprowadzenia GAN przeszły znaczące postępy i zostały zastosowane w szerokim spektrum dziedzin, takich jak generowanie obrazów, generowanie tekstu, a nawet synteza dźwięku.
 • Niektóre kluczowe kamienie milowe w ewolucji GAN obejmują wprowadzenie GAN-ów warunkowych (cGAN), GAN-ów z głęboką konwolucją (DCGAN), GAN-ów opartych na Wassersteinie (WGAN) i Progressive Growing of GANs (PGGAN).

II. Konfiguracja środowiska PyTorch A. Instalacja PyTorch

 • PyTorch to popularna otwarto-źródłowa biblioteka uczenia maszynowego, która dostarcza elastyczne i wydajne narzędzia do tworzenia i trenowania modeli głębokiego uczenia, w tym GAN.
 • Aby zainstalować PyTorch, możesz postępować zgodnie z oficjalnym przewodnikiem instalacji dostępnym na stronie internetowej PyTorch (https://pytorch.org/get-started/locally/ (opens in a new tab)).
 • Proces instalacji może się różnić w zależności od systemu operacyjnego, wersji Pythona i wersji CUDA (jeśli używasz GPU).

B. Importowanie niezbędnych bibliotek i modułów

import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
import torchvision.datasets as datasets
import torchvision.transforms as transforms
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

III. Zrozumienie architektury GAN A. Sieć generatora

 1. Struktura wejścia i wyjścia

  • Sieć generatora przyjmuje wektor wejściowy (np. losowy wektor szumu) i generuje wygenerowany przykład (np. obraz).
  • Rozmiar wejściowego wektora ukrytego i wygenerowanej próbki zależy od konkretnego problemu i pożądanego wyjścia.
 2. Warstwy sieci i funkcje aktywacji

  • Sieć generatora składa się zwykle z serii warstw w pełni połączonych lub konwolucyjnych, w zależności od dziedziny problemu.
  • Funkcje aktywacji, takie jak ReLU, Leaky ReLU lub tangens hiperboliczny, są często używane w sieci generatora.
 3. Optymalizacja generatora

  • Sieć generatora jest trenowana do generowania próbek, które mogą oszukać sieć dyskryminatora.
  • Funkcja straty dla generatora jest zaprojektowana tak, aby maksymalizować prawdopodobieństwo błędnej klasyfikacji generowanych próbek przez dyskryminator jako prawdziwe.

B. Sieć dyskryminatora

 1. Struktura wejścia i wyjścia

  • Sieć dyskryminatora przyjmuje próbkę (zarówno prawdziwą z zestawu danych, jak i wygenerowaną przez generator) i generuje prawdopodobieństwo, że próbka jest prawdziwa.
  • Rozmiar wejścia dyskryminatora zależy od rozmiaru próbek (np. rozmiaru obrazu), a wyjście jest wartością skalarną między 0 a 1.
 2. Warstwy sieci i funkcje aktywacji

  • Sieć dyskryminatora składa się zwykle z serii warstw konwolucyjnych lub w pełni połączonych, w zależności od dziedziny problemu.
  • Funkcje aktywacji, takie jak Leaky ReLU lub sigmoida, są często używane w sieci dyskryminatora.
 3. Optymalizacja dyskryminatora

  • Sieć dyskryminatora jest trenowana, aby prawidłowo klasyfikować prawdziwe próbki z zestawu danych jako prawdziwe i wygenerowane próbki jako fałszywe.
  • Funkcja straty dla dyskryminatora jest zaprojektowana tak, aby maksymalizować prawdopodobieństwo prawidłowej klasyfikacji prawdziwych i fałszywych próbek.

C. Proces treningu adwersarialnego

 1. Funkcje straty dla generatora i dyskryminatora

  • Funkcja straty dla generatora jest zaprojektowana tak, aby maksymalizować prawdopodobieństwo błędnej klasyfikacji generowanych próbek przez dyskryminator jako prawdziwe.
  • Funkcja straty dla dyskryminatora jest zaprojektowana tak, aby maksymalizować prawdopodobieństwo prawidłowej klasyfikacji prawdziwych i fałszywych próbek.
 2. Alternatywne optymalizowanie generatora i dyskryminatora

  • Proces treningu polega na alternatywnym aktualizowaniu sieci generatora i dyskryminatora.
  • Najpierw dyskryminator jest trenowany w celu poprawy zdolności do rozróżniania prawdziwych i fałszywych próbek.
  • Następnie generator jest trenowany w celu poprawy zdolności do generowania próbek, które mogą oszukać dyskryminator.
  • Ten proces treningu adwersarialnego trwa, aż generator i dyskryminator osiągną równowagę.

IV. Implementacja prostego GAN w PyTorch A. Definiowanie modeli generatora i dyskryminatora

 1. Konstruowanie sieci generatora

  class Generator(nn.Module):
    def __init__(self, latent_dim, img_shape):
      super(Generator, self).__init__()
      self.latent_dim = latent_dim
      self.img_shape = img_shape
   
      self.model = nn.Sequential(
        nn.Linear(self.latent_dim, 256),
        nn.LeakyReLU(0.2, inplace=True),
        nn.Linear(256, 512),
        nn.LeakyReLU(0.2, inplace=True),
        nn.Linear(512, 1024),
        nn.LeakyReLU(0.2, inplace=True),
        nn.Linear(1024, np.prod(self.img_shape)),
        nn.Tanh()
      )
   
    def forward(self, z):
      img = self.model(z)
      img = img.view(img.size(0), *self.img_shape)
      return img
 2. Konstruowanie sieci dyskryminatora

  class Discriminator(nn.Module):
    def __init__(self, img_shape):
      super(Discriminator, self).__init__()
      self.img_shape = img_shape
   
      self.model = nn.Sequential(
        nn.Linear(np.prod(self.img_shape), 512),
        nn.LeakyReLU(0.2, inplace=True),
        nn.Linear(512, 256),
        nn.LeakyReLU(0.2, inplace=True),
        nn.Linear(256, 1),
        nn.Sigmoid()
      )
   
    def forward(self, img):
      img_flat = img.view(img.size(0), -1)
      validity = self.model(img_flat)
      return validity

B. Konfiguracja pętli treningowej

 1. Inicjalizowanie generatora i dyskryminatora

  latent_dim = 100
  img_shape = (1, 28, 28) # Przykład dla zbioru danych MNIST
   
  generator = Generator(latent_dim, img_shape)
  discriminator = Discriminator(img_shape)
 2. Definiowanie funkcji straty

  adversarial_loss = nn.BCELoss()
   
  def generator_loss(fake_output):
    return adversarial_loss(fake_output, torch.ones_like(fake_output))
   
  def discriminator_loss(real_output, fake_output):
    real_loss = adversarial_loss(real_output, torch.ones_like(real_output))
    fake_loss = adversarial_loss(fake_output, torch.zeros_like(fake_output))
    return (real_loss + fake_loss) / 2
 3. Alternatywne optymalizowanie generatora i dyskryminatora

  num_epochs = 200
  batch_size = 64
   
  # Optymalizatory
  generator_optimizer = optim.Adam(generator.parameters(), lr=0.0002, betas=(0.5, 0.999))
  discriminator_optimizer = optim.Adam(discriminator.parameters(), lr=0.0002, betas=(0.5, 0.999))
   
  for epoch in range(num_epochs):
    # Trenowanie dyskryminatora
    discriminator.zero_grad()
    real_samples = next(iter(dataloader))[0]
    real_output = discriminator(real_samples)
    fake_noise = torch.randn(batch_size, latent_dim)
    fake_samples = generator(fake_noise)
    fake_output = discriminator(fake_samples.detach())
    d_loss = discriminator_loss(real_output, fake_output)
    d_loss.backward()
    discriminator_optimizer.step()
   
    # Trenowanie generatora
    generator.zero_grad()
    fake_noise = torch.randn(batch_size, latent_dim)
    fake_samples = generator(fake_noise)
    fake_output = discriminator(fake_samples)
    g_loss = generator_loss(fake_output)
    g_loss.backward()
    generator_optimizer.step()

C. Monitorowanie postępów treningowych

 1. Wizualizacja wygenerowanych próbek

  # Generowanie próbek i ich wyświetlenie
  fake_noise = torch.randn(64, latent_dim)
  fake_samples = generator(fake_noise)
  plt.figure(figsize=(8, 8))
  plt.axis("off")
  plt.imshow(np.transpose(vutils.make_grid(fake_samples.detach()[:64], padding=2, normalize=True), (1, 2, 0)))
  plt.show()
 2. Ocena wydajności GAN

  • Ocena wydajności GAN może być trudna, ponieważ nie istnieje pojedyncza metryka, która uwzględniałaby wszystkie aspekty wygenerowanych próbek.
  • Powszechnie stosowane metryki obejmują Inception Score (IS) i Fréchet Inception Distance (FID), które mierzą jakość i różnorodność wygenerowanych próbek.

V. Generatywne sieci adwersarialne warunkowe (cGANs) A. Motywacja i zastosowania cGANs- Warunkowe GAN-y (cGAN-y) są rozszerzeniem standardowej struktury GAN, które pozwala na generowanie próbek warunkowanych na określone informacje wejściowe, takie jak etykiety klas, opisy tekstowe lub inne dane pomocnicze.

 • cGAN-y mogą być przydatne w aplikacjach, gdzie chcesz generować próbki o określonych cechach lub charakterystykach, na przykład generowanie obrazów konkretnej klasy obiektów lub generowanie tłumaczeń z tekstu na obraz.

  B. Modyfikowanie architektury GAN dla generacji warunkowej

  1. Wprowadzenie informacji o etykiecie do Generatora i Dyskryminatora

   • W cGAN-ie sieci generatora i dyskryminatora są modyfikowane, aby przyjmować dodatkowe dane wejściowe, które są informacją warunkową (np. etykieta klasy, opis tekstowy).
   • Można to osiągnąć przez połączenie warunkowego wejścia z wejściem ukrytym dla generatora i z prawdziwą/fałszywą próbką dla dyskryminatora.
  2. Definiowanie funkcji strat dla cGAN-ów

   • Funkcje strat dla generatora i dyskryminatora w cGAN-ie są podobne do standardowego GAN, ale uwzględniają także informacje warunkowe.
   • Na przykład funkcja straty dla dyskryminatora miałaby na celu poprawne sklasyfikowanie prawdziwych i fałszywych próbek, uwzględniając dostarczoną informację etykiety.

  C. Implementacja cGAN-a w PyTorch

  1. Definiowanie modeli cGAN
   class ConditionalGenerator(nn.Module):
     def __init__(self, latent_dim, num_classes, img_shape):
       super(ConditionalGenerator, self).__init__()
       self.latent_dim = latent_dim
       self.num_classes = num_classes
       self.img_shape = img_shape
    
       self.model = nn.Sequential(
         nn.Linear(self.latent_dim + self.num_classes, 256),
         nn.LeakyReLU(0.2, inplace=True),
         nn.Linear(256, 512),
         nn.LeakyReLU(0.2, inplace=True),
         nn.Linear(512, 1024),
         nn.LeakyReLU(0.2, inplace=True),
         nn.Linear(1024, np.prod(self.img_shape)),
         nn.Tanh()
       )
    
     def forward(self, z, labelsW tym samouczku nauczyłeś się o kluczowych składnikach procesu treningowego dla modeli uczenia głębokiego, w tym optymalizatorów, funkcji straty, metryk oceny, technik regularyzacji oraz zapisywania i ładowania modeli. Poprzez zrozumienie tych koncepcji i ich zastosowanie do własnych projektów związanych z uczeniem głębokim, będziesz miał solidne podstawy do budowania i trenowania wysokowydajnych modeli, które mogą rozwiązywać różnorodne problemy.

Pamiętaj, że uczenie głębokie to dziedzina, która ciągle się rozwija, i zawsze jest coś więcej do nauki. Kontynuuj eksplorację, eksperymenty i śledzenie najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie. Powodzenia w przyszłych projektach związanych z uczeniem głębokim!