AI & GPU
Przetwarzanie równoległe w Pythonie: Przewodnik dla początkujących

Przetwarzanie równoległe w Pythonie: Przewodnik dla początkujących

Wprowadzenie

W dzisiejszej erze big data i złożonych obliczeń, przetwarzanie równoległe stało się niezbędnym narzędziem do optymalizacji wydajności i skrócenia czasu wykonania. Przetwarzanie równoległe odnosi się do techniki wykonywania wielu zadań lub procesów jednocześnie, wykorzystując moc procesorów wielordzeniowych i systemów rozproszonych. Python, będąc wszechstronnym i popularnym językiem programowania, oferuje różne moduły i biblioteki ułatwiające przetwarzanie równoległe. W tym artykule zbadamy podstawy przetwarzania równoległego, wbudowane moduły Pythona do obsługi równoległości oraz różne techniki i najlepsze praktyki w celu wykorzystania mocy przetwarzania równoległego w Pythonie.

Podstawy przetwarzania równoległego

Zanim zagłębimy się w szczegóły przetwarzania równoległego w Pythonie, zrozumiejmy kilka kluczowych pojęć:

Współbieżność a równoległość

Współbieżność i równoległość są często używane zamiennie, ale mają odrębne znaczenia:

 • Współbieżność: Współbieżność odnosi się do zdolności systemu do wykonywania wielu zadań lub procesów jednocześnie, ale niekoniecznie w tym samym momencie. Zadania współbieżne mogą postępować niezależnie i przeplatać się w wykonywaniu, dając wrażenie jednoczesnego wykonywania.
 • Równoległość: Równoległość, z drugiej strony, odnosi się do faktycznego jednoczesnego wykonywania wielu zadań lub procesów na różnych jednostkach przetwarzających, takich jak rdzenie procesora lub rozproszone maszyny. Zadania równoległe rzeczywiście działają w tym samym czasie, wykorzystując dostępne zasoby sprzętowe.

Rodzaje równoległości

Równoległość można podzielić na dwa główne typy:

 • Równoległość danych: Równoległość danych polega na rozdzieleniu danych wejściowych między wiele jednostek przetwarzających i niezależnym wykonywaniu tej samej operacji na każdym podzbiorze danych. Ten typ równoległości jest powszechnie stosowany w scenariuszach, w których ta sama obliczenia. n musi być zastosowany do dużego zbioru danych, takiego jak przetwarzanie obrazów lub operacje macierzowe.
 • Równoległość zadań: Równoległość zadań polega na podzieleniu problemu na mniejsze, niezależne zadania, które mogą być wykonywane równolegle. Każde zadanie może wykonywać różne operacje na różnych danych. Równoległość zadań jest odpowiednia dla scenariuszy, w których należy jednocześnie wykonać wiele niezależnych zadań, takich jak web scraping lub równoległe testowanie.

Prawo Amdahla i wydajność równoległa

Prawo Amdahla jest podstawową zasadą, która opisuje teoretyczne przyspieszenie, jakie można osiągnąć przez sparallelizowanie programu. Mówi ono, że przyspieszenie jest ograniczone przez sekwencyjną część programu, która nie może być sparallelizowana. Wzór na prawo Amdahla jest następujący:

Przyspieszenie = 1 / (S + P/N)

gdzie:

 • S to proporcja programu, która musi być wykonywana sekwencyjnie (nienadająca się do sparallelizowania)
 • P to proporcja programu, która może być sparallelizowana
 • N to liczba jednostek przetwarzania równoległego

Prawo Amdahla podkreśla znaczenie identyfikacji i optymalizacji sekwencyjnych wąskich gardeł w programie w celu maksymalizacji korzyści z równoległego przetwarzania.

Wyzwania w przetwarzaniu równoległym

Przetwarzanie równoległe wiąże się z własnymi wyzwaniami:

 • Synchronizacja i narzut komunikacyjny: Gdy wiele procesów lub wątków pracuje razem, często muszą się synchronizować i komunikować ze sobą. Mechanizmy synchronizacji, takie jak blokady i semafory, zapewniają spójność danych i zapobiegają wyścigom. Jednak nadmierna synchronizacja i komunikacja mogą wprowadzać narzut i wpływać na wydajność.
 • Równoważenie obciążenia: Równomierne rozłożenie obciążenia między dostępnymi jednostkami przetwarzania jest kluczowe dla optymalnej wydajności. Nierównomierne rozłożenie obciążenia może prowadzić do tego, że niektóre procesy lub wątki będą bezczynne, podczas gdy inne będą przeciążone, co skutkuje nieoptymalnymi zasobami.
 • Debugowanie i testowanie: Debugowanie i testowanie programów równoległych może być trudniejsze niż w przypadku programów sekwencyjnych. Porównując do sekwencyjnych programów, równoległe przetwarzanie może przynieść znaczne korzyści wydajnościowe. Jednak problemy takie jak wyścigi, blokady i niedeterministyczne zachowanie mogą być trudne do odtworzenia i zdiagnozowania.

Moduły równoległego przetwarzania w Pythonie

Python udostępnia kilka wbudowanych modułów do równoległego przetwarzania, z których każdy ma swoje mocne strony i przypadki użycia. Przyjrzyjmy się niektórym z najczęściej używanych modułów:

Moduł multiprocessing

Moduł multiprocessing pozwala na uruchamianie wielu procesów w Pythonie, wykorzystując dostępne rdzenie procesora do równoległego wykonywania. Każdy proces działa w swojej własnej przestrzeni pamięci, zapewniając prawdziwe równoległe przetwarzanie.

Tworzenie i zarządzanie procesami

Aby utworzyć nowy proces, możesz użyć klasy multiprocessing.Process. Oto przykład:

import multiprocessing
 
def worker():
  # Funkcja robocza, która wyświetla nazwę bieżącego procesu
  print(f"Proces roboczy: {multiprocessing.current_process().name}")
 
if __name__ == "__main__":
  processes = []
  for _ in range(4):
    p = multiprocessing.Process(target=worker)
    processes.append(p)
    p.start()
 
  for p in processes:
    p.join()

W tym przykładzie definiujemy funkcję worker, która wyświetla nazwę bieżącego procesu. Tworzymy cztery procesy, z których każdy uruchamia funkcję worker, i uruchamiamy je za pomocą metody start(). Na koniec czekamy, aż wszystkie procesy zakończą pracę, używając metody join().

Międzyprocesowa komunikacja (IPC)

Procesy mogą komunikować się i wymieniać dane za pomocą różnych mechanizmów IPC dostarczanych przez moduł multiprocessing:

 • Potoki: Potoki umożliwiają jednokierunkową komunikację między dwoma procesami. Możesz utworzyć potok za pomocą multiprocessing.Pipe() i użyć metod send() i recv(), aby wysyłać i odbierać dane.
 • Kolejki: Kolejki zapewniają bezpieczny sposób wymiany danych między procesami. Możesz utworzyć kolejkę za pomocą multiprocessing.Queue() i użyć metod put() i get(), aby dodawać i pobierać elementy.
 • Pamięć współdzielona: Pamięć współdzielona pozwala wielu procesom uzyskiwać dostęp do tej samej przestrzeni pamięci. Możesz utworzyć współdzieloną pamięć za pomocą multiprocessing.Value() lub multiprocessing.Array(). Udostępnianie zmiennych między procesami przy użyciu multiprocessing.Value() i multiprocessing.Array().

Oto przykład użycia kolejki do komunikacji międzyprocesowej:

import multiprocessing
 
def worker(kolejka):
  while True:
    element = kolejka.get()
    if element is None:
      break
    print(f"Przetwarzanie elementu: {element}")
 
if __name__ == "__main__":
  kolejka = multiprocessing.Queue()
  procesy = []
  for _ in range(4):
    p = multiprocessing.Process(target=worker, args=(kolejka,))
    procesy.append(p)
    p.start()
 
  for element in range(10):
    kolejka.put(element)
 
  for _ in range(4):
    kolejka.put(None)
 
  for p in procesy:
    p.join()

W tym przykładzie tworzymy kolejkę i przekazujemy ją do procesów roboczych. Proces główny umieszcza elementy w kolejce, a procesy robocze pobierają je, aż otrzymają wartość None, oznaczającą koniec pracy.

Moduł threading

Moduł threading zapewnia sposób tworzenia i zarządzania wątkami w ramach pojedynczego procesu. Wątki działają współbieżnie w tej samej przestrzeni pamięci, umożliwiając efektywną komunikację i współdzielenie danych.

Tworzenie i zarządzanie wątkami

Aby utworzyć nowy wątek, można użyć klasy threading.Thread. Oto przykład:

import threading
 
def worker():
  print(f"Wątek roboczy: {threading.current_thread().name}")
 
if __name__ == "__main__":
  wątki = []
  for _ in range(4):
    t = threading.Thread(target=worker)
    wątki.append(t)
    t.start()
 
  for t in wątki:
    t.join()

W tym przykładzie tworzymy cztery wątki, z których każdy uruchamia funkcję worker, i uruchamiamy je za pomocą metody start(). Czekamy na zakończenie wszystkich wątków, używając metody join().

Prymitywy synchronizacji

Gdy wiele wątków uzyskuje dostęp do współdzielonych zasobów, konieczna jest synchronizacja, aby zapobiec warunkom wyścigu i zapewnić spójność danych. Moduł threading udostępnia różne. Podstawowe prymitywy synchronizacji wątków:

 • Blokady: Blokady umożliwiają wyłączny dostęp do współdzielonego zasobu. Możesz utworzyć blokadę za pomocą threading.Lock() i użyć metod acquire() i release(), aby ją uzyskać i zwolnić.
 • Semafory: Semafory kontrolują dostęp do współdzielonego zasobu z ograniczoną liczbą slotów. Możesz utworzyć semafor za pomocą threading.Semaphore(n), gdzie n to liczba dostępnych slotów.
 • Zmienne warunkowe: Zmienne warunkowe pozwalają wątkom czekać na spełnienie określonego warunku przed kontynuowaniem. Możesz utworzyć zmienną warunkową za pomocą threading.Condition() i użyć metod wait(), notify() i notify_all(), aby koordynować wykonywanie wątków.

Oto przykład użycia blokady do synchronizacji dostępu do współdzielonej zmiennej:

import threading
 
counter = 0
lock = threading.Lock()
 
def worker():
  global counter
  with lock:
    counter += 1
    print(f"Wątek {threading.current_thread().name}: Counter = {counter}")
 
if __name__ == "__main__":
  threads = []
  for _ in range(4):
    t = threading.Thread(target=worker)
    threads.append(t)
    t.start()
 
  for t in threads:
    t.join()

W tym przykładzie używamy blokady, aby zapewnić, że tylko jeden wątek może uzyskać dostęp i zmodyfikować zmienną counter w danym momencie, zapobiegając warunkom wyścigu.

Moduł concurrent.futures

Moduł concurrent.futures zapewnia wysokopoziomowy interfejs do asynchronicznego wykonywania i przetwarzania równoległego. Abstrahuje on od niskiego poziomu szczegółów zarządzania wątkami i procesami, ułatwiając pisanie kodu równoległego.

ThreadPoolExecutor i ProcessPoolExecutor

Moduł concurrent.futures udostępnia dwie klasy wykonawców:

 • ThreadPoolExecutor: Zarządza pulą wątków roboczych w celu wykonywania zadań współbieżnie w ramach pojedynczego procesu.
 • ProcessPoolExecutor: Zarządza pulą procesów roboczych w celu wykonywania zadań równolegle, wykorzystując wiele rdzeni CPU.

Oto przykład użycia ThreadPoolExecutor.

import concurrent.futures
 
def worker(n):
  print(f"Pracownik {n}: Rozpoczynanie")
  # Wykonaj pewną pracę
  print(f"Pracownik {n}: Zakończono")
 
if __name__ == "__main__":
  with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as executor:
    futures = []
    for i in range(8):
      future = executor.submit(worker, i)
      futures.append(future)
 
    for future in concurrent.futures.as_completed(futures):
      future.result()

W tym przykładzie tworzymy ThreadPoolExecutor z maksymalnie czterema wątkami roboczymi. Przesyłamy osiem zadań do wykonawcy za pomocą metody submit(), która zwraca obiekt Future reprezentujący asynchroniczne wykonanie zadania. Następnie czekamy na zakończenie zadań przy użyciu metody as_completed() i pobieramy wyniki za pomocą metody result().

Obiekty Future i asynchroniczne wykonywanie

Moduł concurrent.futures używa obiektów Future do reprezentowania asynchronicznego wykonywania zadań. Obiekt Future zawiera stan i wynik obliczeń. Możesz użyć metody done(), aby sprawdzić, czy zadanie zostało ukończone, metody result(), aby pobrać wynik, oraz metody cancel(), aby anulować wykonywanie zadania.

Oto przykład użycia obiektów Future do obsługi asynchronicznego wykonywania:

import concurrent.futures
import time
 
def worker(n):
  time.sleep(n)
  return n * n
 
if __name__ == "__main__":
  with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as executor:
    futures = [executor.submit(worker, i) for i in range(4)]
 
    for future in concurrent.futures.as_completed(futures):
      result = future.result()
      print(f"Wynik: {result}")

W tym przykładzie przesyłamy cztery zadania do wykonawcy i pobieramy wyniki w miarę ich dostępności za pomocą metody as_completed(). Każde zadanie śpi przez określony czas i zwraca kwadrat liczby wejściowej.## Techniki przetwarzania równoległego w Pythonie Python oferuje różne techniki i biblioteki do przetwarzania równoległego, dostosowane do różnych przypadków użycia i wymagań. Przyjrzyjmy się niektórym z tych technik:

Pętle równoległe z multiprocessing.Pool

Klasa multiprocessing.Pool pozwala na sparallelizowanie wykonywania funkcji dla wielu wartości wejściowych. Rozkłada dane wejściowe między pulę procesów roboczych i zbiera wyniki. Oto przykład:

import multiprocessing
 
def worker(n):
  # Funkcja robocza, która zwraca kwadrat liczby
  return n * n
 
if __name__ == "__main__":
  with multiprocessing.Pool(processes=4) as pool:
    results = pool.map(worker, range(10))
    print(results)

W tym przykładzie tworzymy pulę czterech procesów roboczych i używamy metody map() do zastosowania funkcji worker do liczb od 0 do 9 w sposób równoległy. Wyniki są zbierane i wyświetlane.

Operacje równoległego mapowania i redukcji

Moduł multiprocessing w Pythonie udostępnia metody Pool.map() i Pool.reduce() do równoległego wykonywania operacji mapowania i redukcji. Metody te rozkładają dane wejściowe między procesy robocze i zbierają wyniki.

 • Pool.map(func, iterable): Stosuje funkcję func do każdego elementu iterable w sposób równoległy i zwraca listę wyników.
 • Pool.reduce(func, iterable): Stosuje funkcję func kumulatywnie do elementów iterable w sposób równoległy, redukując iterable do pojedynczej wartości.

Oto przykład użycia Pool.map() i Pool.reduce():

import multiprocessing
 
def square(x):
  # Funkcja, która zwraca kwadrat liczby
  return x * x
 
def sum_squares(a, b):
  # Funkcja, która sumuje dwie liczby
  return a + b
 
if __name__ == "__main__":
  with multiprocessing.Pool(processes=4) as pool:
    numbers = range(10)
    squared = pool.map(square, numbers)
    result = pool.reduce(sum_squares, squared)
    print(f"Suma kwadratów: {result}")

W tym przykładzie używamy Pool.map() do obliczenia kwadratów liczb w sposób równoległy, a następnie używamy Pool.reduce() do zsumowania tych kwadratów.Asynchroniczne we/wy z asyncio Moduł Pythona asyncio zapewnia obsługę asynchronicznego we/wy i współbieżnego wykonywania przy użyciu współbieżnych procedur i pętli zdarzeń. Pozwala to na pisanie asynchronicznego kodu, który może efektywnie obsługiwać wiele zadań związanych z we/wy.

Oto przykład użycia asyncio do wykonywania asynchronicznych żądań HTTP:

import asyncio
import aiohttp
 
async def fetch(url):
  async with aiohttp.ClientSession() as session:
    async with session.get(url) as response:
      return await response.text()
 
async def main():
  urls = [
    "https://api.example.com/data1",
    "https://api.example.com/data2",
    "https://api.example.com/data3",
  ]
  tasks = []
  for url in urls:
    task = asyncio.create_task(fetch(url))
    tasks.append(task)
 
  results = await asyncio.gather(*tasks)
  for result in results:
    print(result)
 
if __name__ == "__main__":
  asyncio.run(main())

W tym przykładzie definiujemy asynchroniczną funkcję fetch(), która wykonuje żądanie HTTP GET przy użyciu biblioteki aiohttp. Tworzymy wiele zadań za pomocą asyncio.create_task() i czekamy na ich ukończenie, używając asyncio.gather(). Następnie wyświetlamy wyniki.

Obliczenia rozproszone z mpi4py i dask Do obliczeń rozproszonych na wielu maszynach lub klastrach Python oferuje biblioteki takie jak mpi4py i dask.

 • mpi4py: Zapewnia powiązania ze standardem Message Passing Interface (MPI), umożliwiając równoległe wykonywanie na systemach z pamięcią rozproszoną.
 • dask: Zapewnia elastyczną bibliotekę do obliczeń równoległych w Pythonie, obsługującą planowanie zadań, rozproszone struktury danych i integrację z innymi bibliotekami, takimi jak NumPy i Pandas.

Oto prosty przykład użycia mpi4py do obliczeń rozproszonych:

from mpi4py import MPI
 
def main():
  comm = MPI.COMM_WORLD
  rank = comm.Get_rank()
  size = comm.Get_size()
 
  if rank == 0:
    data = [i for i in range(size)]
  else:
    data = None
 
  data = comm.scatter(data, root=0)
  print(f"Rank {rank} received data: {data}")
 
  # Perform some distributed computation here
 
if __name__ == "__main__":
  main()
```Oto tłumaczenie na język polski:
 
```python
# Inicjalizacja danych
dane = None
 
# Rozdzielenie danych między procesy
dane = comm.scatter(dane, root=0)
wynik = dane * dane
 
# Zebranie wyników od wszystkich procesów
wynik = comm.gather(wynik, root=0)
 
# Wyświetlenie wyniku na głównym procesie
if rank == 0:
  print(f"Wynik: {wynik}")
 
if __name__ == "__main__":
  main()

W tym przykładzie używamy MPI.COMM_WORLD do utworzenia komunikatora dla wszystkich procesów. Proces główny (o randze 0) rozdziela dane między wszystkie procesy za pomocą comm.scatter(). Każdy proces oblicza kwadrat otrzymanych danych. Na koniec wyniki są zbierane z powrotem do procesu głównego przy użyciu comm.gather().

Przyspieszenie GPU za pomocą numba i cupy

W przypadku zadań wymagających dużej mocy obliczeniowej, wykorzystanie mocy GPU może znacznie przyspieszyć przetwarzanie równoległe. Biblioteki Pythona, takie jak numba i cupy, zapewniają wsparcie dla przyspieszenia GPU.

 • numba: Zapewnia kompilator just-in-time (JIT) dla kodu Pythona, umożliwiając kompilację funkcji Pythona do natywnego kodu maszynowego dla procesorów CPU i GPU.
 • cupy: Zapewnia bibliotekę zgodną z NumPy do obliczeń przyspieszonych przez GPU, oferując szeroką gamę funkcji matematycznych i operacji na tablicach.

Oto przykład użycia numba do przyspieszenia obliczeń numerycznych na GPU:

import numba
import numpy as np
 
@numba.jit(nopython=True, parallel=True)
def suma_kwadratow(arr):
  wynik = 0
  for i in numba.prange(arr.shape[0]):
    wynik += arr[i] * arr[i]
  return wynik
 
arr = np.random.rand(10000000)
wynik = suma_kwadratow(arr)
print(f"Suma kwadratów: {wynik}")

W tym przykładzie używamy dekoratora @numba.jit do skompilowania funkcji suma_kwadratow() do równoległego wykonania na GPU. Argument parallel=True włącza automatyczną paralelizację. Generujemy dużą tablicę losowych liczb i obliczamy sumę kwadratów przy użyciu funkcji przyspieszonej przez GPU.

Najlepsze praktyki i wskazówki

Podczas pracy z przetwarzaniem równoległym w Pythonie należy wziąć pod uwagę następujące najlepsze praktyki i wskazówki:

Identyfikacja zadań nadających się do paralelizacji

 • Szukaj zadań, które mogą być wykonywane niezależnie i mają duże obciążenie obliczeniowe.
 • Skoncentruj się na zadaniach związanych z procesorem, które mogą skorzystać na równoległym wykonywaniu.
 • Rozważ równoległość danych dla zadań, które wykonują tę samą operację na różnych podzbiorach danych.

Minimalizacja komunikacji i obciążenia synchronizacji

 • Zminimalizuj ilość danych przesyłanych między procesami lub wątkami, aby zmniejszyć obciążenie komunikacji.
 • Używaj odpowiednich prymitywów synchronizacji, takich jak blokady, semafory i zmienne warunkowe, rozsądnie, aby uniknąć nadmiernej synchronizacji.
 • Rozważ użycie przekazywania komunikatów lub pamięci współdzielonej do komunikacji międzyprocesowej.

Równoważenie obciążenia między równoległymi procesami/wątkami

 • Równomiernie rozłóż obciążenie robocze między dostępne procesy lub wątki, aby zmaksymalizować wykorzystanie zasobów.
 • Użyj technik dynamicznego równoważenia obciążenia, takich jak kradzież pracy lub kolejki zadań, aby obsłużyć nierównomierne obciążenia.
 • Rozważ ziarnistość zadań i dostosuj liczbę procesów lub wątków w oparciu o dostępne zasoby.

Unikanie warunków wyścigu i zakleszczenia

 • Poprawnie używaj prymitywów synchronizacji, aby zapobiec warunkom wyścigu podczas uzyskiwania dostępu do współdzielonych zasobów.
 • Zachowaj ostrożność podczas używania blokad i unikaj zależności cyklicznych, aby zapobiec zakleszczeniom.
 • Użyj wyższego poziomu abstrakcji, takich jak concurrent.futures lub multiprocessing.Pool, aby automatycznie zarządzać synchronizacją.

Debugowanie i profilowanie kodu równoległego

 • Użyj rejestrowania i instrukcji print, aby śledzić przepływ wykonywania i identyfikować problemy.
 • Skorzystaj z narzędzi debugowania Pythona, takich jak pdb lub debugery IDE, które obsługują debugowanie równoległe.
 • Profiluj swój kod równoległy przy użyciu narzędzi, takich jak cProfile lub line_profiler, aby zidentyfikować wąskie gardła wydajności.

Kiedy używać przetwarzania równoległego, a kiedy go unikać

 • Użyj przetwarzania równoległego, gdy masz zadania związane z procesorem, które mogą skorzystać na równoległym wykonywaniu.
 • Unikaj używania przetwarzania równoległego dla zadań związanych z we/wy lub zadań z dużym obciążeniem komunikacji.
 • Rozważ obciążenie związane z uruchamianiem i zarządzaniem równoległymi procesami lub wątkami. Równoległe prze.Przetwarzanie równoległe może nie być korzystne dla małych lub krótkotrwałych zadań.

Zastosowania w Świecie Rzeczywistym

Przetwarzanie równoległe znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym:

Obliczenia Naukowe i Symulacje

 • Przetwarzanie równoległe jest szeroko stosowane w symulacjach naukowych, obliczeniach numerycznych i modelowaniu.
 • Przykłady obejmują prognozowanie pogody, symulacje dynamiki molekularnej i analizę elementów skończonych.

Przetwarzanie i Analiza Danych

 • Przetwarzanie równoległe umożliwia szybsze przetwarzanie dużych zbiorów danych i przyspiesza zadania analizy danych.
 • Jest powszechnie stosowane w ramach systemów big data, takich jak Apache Spark i Hadoop, do rozproszonego przetwarzania danych.

Uczenie Maszynowe i Głębokie Uczenie

 • Przetwarzanie równoległe ma kluczowe znaczenie dla trenowania dużych modeli uczenia maszynowego i głębokich sieci neuronowych.
 • Platformy takie jak TensorFlow i PyTorch wykorzystują przetwarzanie równoległe, aby przyspieszyć trening i wnioskowanie na procesorach CPU i GPU.

Wydobywanie i Przetwarzanie Danych z Sieci Web

 • Przetwarzanie równoległe może znacznie przyspieszyć zadania wydobywania i przetwarzania danych z sieci Web, rozdzielając obciążenie między wiele procesów lub wątków.
 • Pozwala to na szybsze pobieranie i przetwarzanie stron internetowych oraz ekstrakcję danych.

Równoległe Testowanie i Automatyzacja

 • Przetwarzanie równoległe może być wykorzystywane do równoczesnego uruchamiania wielu przypadków testowych lub scenariuszy, co skraca całkowity czas testowania.
 • Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych zestawów testów i ciągłych procesów integracji.

Przyszłe Trendy i Postępy

Dziedzina przetwarzania równoległego w Pythonie stale się rozwija, wraz z nowymi platformami, bibliotekami i postępami w sprzęcie. Niektóre przyszłe trendy i postępy obejmują:

Nowe Platformy i Biblioteki Przetwarzania Równoległego

 • Opracowywane są nowe platformy i biblioteki przetwarzania równoległego, mające na celu uproszczenie programowania równoległego i poprawę wydajności.
 • Przykłady obejmują Ray, Dask i Joblib, które dostarczają wysokopoziomowych abstrakcji i możliwości obliczeń rozproszonych.

Heterogeniczne Obliczenia i Akceleratory

 • Heterogeniczne.Heterogeniczne obliczenia polegają na wykorzystywaniu różnych typów procesorów, takich jak procesory CPU, GPU i FPGA, w celu przyspieszenia wykonywania określonych zadań.
 • Biblioteki Pythona, takie jak CuPy, Numba i PyOpenCL, umożliwiają płynną integrację z akceleratorami do przetwarzania równoległego.

Obliczenia kwantowe i ich potencjalny wpływ na przetwarzanie równoległe

 • Obliczenia kwantowe obiecują wykładniczy wzrost szybkości dla niektórych problemów obliczeniowych.
 • Biblioteki Pythona, takie jak Qiskit i Cirq, dostarczają narzędzi do symulacji obwodów kwantowych i opracowywania algorytmów kwantowych.
 • Wraz z postępem w dziedzinie obliczeń kwantowych, mogą one zrewolucjonizować przetwarzanie równoległe i umożliwić rozwiązywanie złożonych problemów w sposób bardziej wydajny.

Przetwarzanie równoległe w chmurze i obliczenia bezserwerowe

 • Platformy chmurowe, takie jak Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) i Microsoft Azure, oferują możliwości przetwarzania równoległego poprzez swoje usługi.
 • Platformy obliczeń bezserwerowych, takie jak AWS Lambda i Google Cloud Functions, umożliwiają uruchamianie zadań równoległych bez zarządzania infrastrukturą.
 • Biblioteki i frameworki Pythona dostosowują się, aby wykorzystać moc obliczeń w chmurze i obliczeń bezserwerowych do przetwarzania równoległego.

Podsumowanie

Przetwarzanie równoległe w Pythonie stało się niezbędnym narzędziem do optymalizacji wydajności i radzenia sobie z zadaniami wymagającymi dużej mocy obliczeniowej. Wykorzystując wbudowane moduły Pythona, takie jak multiprocessing, threading i concurrent.futures, deweloperzy mogą wykorzystać moc wykonywania zadań równolegle i rozdzielać obciążenie między wiele procesów lub wątków.

Python oferuje również bogaty ekosystem bibliotek i frameworków do przetwarzania równoległego, dostosowanych do różnych dziedzin i przypadków użycia. Od asynchronicznego we/wy z asyncio po obliczenia rozproszone z mpi4py i dask, Python oferuje szeroką gamę opcji do przetwarzania równoległego.

Aby skutecznie wykorzystywać przetwarzanie równoległe w Pythonie, kluczowe jest przestrzeganie najlepszych praktyk i uwzględnianie czynników, takich jak identyfikacja zadań nadających się do równoległego przetwarzania, minimalizacja komunikacji i synchronizacji.Przetwarzanie równoległe znajduje zastosowanie w różnorodnych dziedzinach, w tym w obliczeniach naukowych, przetwarzaniu danych, uczeniu maszynowym, web scraping'u i równoległym testowaniu. Wraz ze wzrostem objętości i złożoności danych, przetwarzanie równoległe staje się coraz ważniejsze dla obsługi obliczeń na dużą skalę i przyspieszania zadań wymagających dużej ilości danych.

Patrząc w przyszłość, przyszłość przetwarzania równoległego w Pythonie jest ekscytująca, z pojawiającymi się ramami, postępami w obliczeniach heterogenicznych i potencjalnym wpływem komputerów kwantowych. Integracja przetwarzania równoległego z platformami przetwarzania w chmurze i bez serwera rozszerza dalej możliwości skalowalnego i wydajnego wykonywania zadań równoległych.