Jak działają algorytmy
Chapter 2 Algorithms Fundamentals

Rozdział 2: Podstawy Algorytmów

W tym rozdziale omawiamy podstawowe koncepcje i struktury danych, które stanowią fundament do studiowania algorytmów i opracowywania wydajnych programów. Zaczynamy od omówienia typów danych i struktur danych, które dostarczają sposobów na organizowanie i manipulowanie danymi. Następnie wprowadzamy trzy podstawowe abstrakcyjne typy danych: worki, kolejki i stosy. Te typy danych służą jako bloki konstrukcyjne dla bardziej złożonych algorytmów i struktur danych. Badamy również analizę algorytmów, kluczowy aspekt zrozumienia wydajności i skalowalności programów. Na koniec przedstawiamy studium przypadku problemu unii-znajdź, które pokazuje, jak zastosować koncepcje poznane w tym rozdziale do rozwiązania praktycznego problemu.

Typy Danych i Struktury Danych

Typy danych definiują zestaw wartości i zestaw operacji, które można wykonywać na tych wartościach. Podstawowe typy danych, takie jak liczby całkowite, liczby zmiennoprzecinkowe i wartości logiczne, są wbudowane w języki programowania. Jednak, aby rozwiązywać bardziej złożone problemy, często musimy tworzyć własne typy danych, zwane abstrakcyjnymi typami danych (ADT).

Struktury danych, z drugiej strony, dostarczają sposobów na organizowanie i przechowywanie danych w pamięci komputera. Definiują one, w jaki sposób dane są uporządkowane i uzyskiwany do nich dostęp, co może mieć znaczący wpływ na wydajność algorytmów działających na tych danych. Niektóre powszechne struktury danych to tablice, listy połączone, drzewa i tablice mieszające.

Podczas projektowania algorytmów kluczowe jest wybieranie odpowiednich typów danych i struktur danych, które wydajnie obsługują wymagane operacje. Wybór struktury danych może mieć znaczący wpływ na wydajność algorytmu.

Worki, Kolejki i Stosy

Worki, kolejki i stosy to trzy podstawowe abstrakcyjne typy danych, które są szeroko stosowane w projektowaniu algorytmów i programowaniu.

Worki

Worek to nieuporządkowana kolekcja elementów, która dopuszcza duplikaty. Główne operacje obsługiwane przez worek to:

 • add(item): Dodaj element doOto polski przekład pliku markdown:

Torba

 • isEmpty(): Sprawdź, czy torba jest pusta.
 • size(): Zwróć liczbę przedmiotów w torbie.

Torby są przydatne, gdy musimy śledzić kolekcję przedmiotów, nie martwiąc się o ich kolejność lub unikalność.

Kolejki

Kolejka to kolekcja elementów, która stosuje zasadę pierwszeństwa pierwszego wejścia, pierwszego wyjścia (FIFO). Główne operacje obsługiwane przez kolejkę to:

 • enqueue(item): Dodaj element na koniec kolejki.
 • dequeue(): Usuń i zwróć element z przodu kolejki.
 • isEmpty(): Sprawdź, czy kolejka jest pusta.
 • size(): Zwróć liczbę elementów w kolejce.

Kolejki są często używane w scenariuszach, w których elementy muszą być przetwarzane w kolejności, w jakiej się pojawiają, takich jak planowanie zadań lub wyszukiwanie wszerz.

Stosy

Stos to kolekcja elementów, która stosuje zasadę ostatniego wejścia, pierwszego wyjścia (LIFO). Główne operacje obsługiwane przez stos to:

 • push(item): Dodaj element na górę stosu.
 • pop(): Usuń i zwróć element z góry stosu.
 • isEmpty(): Sprawdź, czy stos jest pusty.
 • size(): Zwróć liczbę elementów w stosie.

Stosy są powszechnie używane w algorytmach wymagających cofania się lub odwracania kolejności elementów, takich jak wyszukiwanie w głąb lub ewaluacja wyrażeń.

Torby, kolejki i stosy można zaimplementować przy użyciu różnych struktur danych, takich jak tablice lub listy połączone, w zależności od konkretnych wymagań aplikacji.

Analiza algorytmów

Analiza efektywności algorytmów ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia ich charakterystyki wydajnościowej i podejmowania świadomych decyzji przy wyborze algorytmów do konkretnych problemów. Analiza algorytmów obejmuje badanie złożoności czasowej i przestrzennej algorytmu.

Złożoność czasowa odnosi się do ilości czasu, jaką algorytm potrzebuje na rozwiązanie problemu w funkcji rozmiaru danych wejściowych. Zwykle jest wyrażana za pomocą notacji dużego O, która dostarcza górnej granicy szybkości wzrostu czasu działania algorytmu. Na przykład, algorytm o złożoności czasowej O(n) ma liniowy czas działania w stosunku do rozmiaru danych wejściowych.Poniżej znajduje się tłumaczenie na język polski:

Algorytm o złożoności czasowej O(n) oznacza, że jego czas działania rośnie liniowo wraz z rozmiarem danych wejściowych.

Złożoność pamięciowa, z drugiej strony, odnosi się do ilości pamięci, jakiej algorytm potrzebuje do rozwiązania problemu w funkcji rozmiaru danych wejściowych. Jest ona również wyrażana za pomocą notacji dużego O i wskazuje, jak dużo dodatkowej pamięci algorytm potrzebuje, gdy rozmiar danych wejściowych rośnie.

Podczas analizowania algorytmów często rozważamy scenariusze najgorszego przypadku, średniego przypadku i najlepszego przypadku. Scenariusz najgorszego przypadku reprezentuje maksymalny czas lub przestrzeń wymagane przez algorytm dla dowolnych danych wejściowych o danym rozmiarze, podczas gdy scenariusz najlepszego przypadku reprezentuje minimalny czas lub przestrzeń wymagane. Scenariusz średniego przypadku reprezentuje oczekiwany czas lub przestrzeń wymagane dla typowych danych wejściowych.

Należy pamiętać, że rzeczywisty czas działania algorytmu zależy od różnych czynników, takich jak język programowania, sprzęt i optymalizacje kompilatora. Jednak notacja dużego O zapewnia znormalizowany sposób porównywania wydajności różnych algorytmów niezależnie od tych czynników.

Studium przypadku: Union-Find

Problem union-find, znany również jako struktura danych rozłącznych zbiorów, jest klasycznym przykładem, który demonstruje zastosowanie omawianych w tym rozdziale koncepcji. Problem polega na utrzymywaniu kolekcji rozłącznych zbiorów i obsłudze dwóch głównych operacji:

 • union(p, q): Połącz zbiory zawierające elementy p i q.
 • find(p): Znajdź zbiór zawierający element p.

Struktura danych union-find ma liczne zastosowania, takie jak wykrywanie cykli w grafach, znajdowanie składowych spójnych oraz rozwiązywanie problemów związanych z perkolacją i dynamiczną łącznością.

Istnieje kilka algorytmów do implementacji struktury danych union-find, każdy z różnymi kompromisami między złożonością czasową operacji union i find. Niektóre typowe implementacje to:

 • Quick-find: Operacja find ma stałą złożoność czasową, ale operacja union ma liniową złożoność czasową.
 • Quick-unionTłumaczenie na język polski:

Uwaga: Operacja union jest szybsza niż quick-find, ale operacja find może zająć liniowy czas w najgorszym przypadku.

 • Ważona szybka unia: Ulepszenie nad szybką unią, które równoważy drzewa według rozmiaru, co sprawia, że zarówno operacje union, jak i find są logarytmiczne w najgorszym przypadku.
 • Ważona szybka unia z kompresją ścieżki: Dalsza optymalizacja, która spłaszcza strukturę drzewa podczas operacji find, co skutkuje prawie stałym czasem złożoności zarówno dla union, jak i find.

Studium przypadku unii-znajdowania podkreśla znaczenie wyboru odpowiednich struktur danych i algorytmów w oparciu o wymagania problemu i rozważania dotyczące wydajności.

Wniosek

W tym rozdziale zbadaliśmy podstawowe koncepcje typów danych, struktur danych i abstrakcyjnych typów danych, koncentrując się na workach, kolejkach i stosach. Omówiliśmy również analizę algorytmów i znaczenie uwzględniania złożoności czasowej i przestrzennej podczas projektowania i wyboru algorytmów. Studium przypadku unii-znajdowania pokazało, jak te koncepcje można zastosować do skutecznego rozwiązywania problemów w świecie rzeczywistym.

Wraz z postępem w książce będziemy budować na tych podstawowych koncepcjach i badać bardziej zaawansowane algorytmy i struktury danych. Zrozumienie zasad omawianych w tym rozdziale zapewni solidną podstawę do radzenia sobie z bardziej złożonymi problemami i projektowania wydajnych rozwiązań.