AI & GPU
Parallelle Verwerking in Python: Een Beginnersgids

Parallelle Verwerking in Python: Een Beginnersgids

Inleiding

In het huidige tijdperk van big data en complexe berekeningen is parallelle verwerking een essentieel hulpmiddel geworden voor het optimaliseren van prestaties en het verminderen van uitvoeringstijd. Parallelle verwerking verwijst naar de techniek van het gelijktijdig uitvoeren van meerdere taken of processen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kracht van multi-core processors en gedistribueerde systemen. Python, als een veelzijdige en populaire programmeertaal, biedt verschillende modules en bibliotheken om parallelle verwerking te faciliteren. In dit artikel zullen we de grondbeginselen van parallelle verwerking, Python's ingebouwde modules voor parallellisme en verschillende technieken en best practices verkennen om de kracht van parallelle verwerking in Python te benutten.

Grondbeginselen van Parallelle Verwerking

Voordat we ingaan op de specifieke details van parallelle verwerking in Python, laten we enkele belangrijke concepten begrijpen:

Concurrentie vs. Parallellisme

Concurrentie en parallellisme worden vaak door elkaar gebruikt, maar ze hebben duidelijk verschillende betekenissen:

 • Concurrentie: Concurrentie verwijst naar het vermogen van een systeem om meerdere taken of processen gelijktijdig uit te voeren, maar niet noodzakelijkerwijs op hetzelfde moment. Concurrerende taken kunnen onafhankelijk vooruitgaan en hun uitvoering afwisselen, waardoor de illusie van gelijktijdige uitvoering wordt gewekt.
 • Parallellisme: Parallellisme daarentegen verwijst naar de daadwerkelijke gelijktijdige uitvoering van meerdere taken of processen op verschillende verwerkingseenheden, zoals CPU-cores of gedistribueerde machines. Parallelle taken worden echt tegelijkertijd uitgevoerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de beschikbare hardware-resources.

Soorten Parallellisme

Parallellisme kan worden onderverdeeld in twee hoofdtypen:

 • Gegevensparallellisme: Gegevensparallellisme houdt in dat de invoergegevens worden verdeeld over meerdere verwerkingseenheden en dat dezelfde bewerking onafhankelijk op elke subset van de gegevens wordt uitgevoerd. Dit type parallellisme wordt vaak gebruikt in scenario's waar dezelfde berekening. n moet worden toegepast op een grote dataset, zoals beeldverwerking of matrixbewerkingen.
 • Taakparallellisme: Taakparallellisme houdt in dat een probleem wordt opgedeeld in kleinere, onafhankelijke taken die gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Elke taak kan verschillende bewerkingen op verschillende gegevens uitvoeren. Taakparallellisme is geschikt voor scenario's waarin meerdere onafhankelijke taken tegelijkertijd moeten worden uitgevoerd, zoals web scraping of parallelle tests.

Amdahl's Wet en parallelle prestaties

Amdahl's Wet is een fundamenteel principe dat de theoretische versnelling beschrijft die kan worden bereikt door een programma te parallelliseren. Het stelt dat de versnelling beperkt wordt door het sequentiële deel van het programma dat niet kan worden geparallelliseerd. De formule voor Amdahl's Wet is:

Versnelling = 1 / (S + P/N)

waarbij:

 • S het aandeel van het programma is dat sequentieel (niet-parallelliseerbaar) moet worden uitgevoerd
 • P het aandeel van het programma is dat kan worden geparallelliseerd
 • N het aantal parallelle verwerkingseenheden is

Amdahl's Wet benadrukt het belang van het identificeren en optimaliseren van de sequentiële knelpunten in een programma om de voordelen van parallellisatie te maximaliseren.

Uitdagingen bij parallelle verwerking

Parallelle verwerking brengt ook zijn eigen uitdagingen met zich mee:

 • Synchronisatie en communicatie-overhead: Wanneer meerdere processen of threads samenwerken, moeten ze vaak synchroniseren en met elkaar communiceren. Synchronisatiemechanismen, zoals sloten en semaforen, zorgen voor gegevensconsistentie en voorkomen race conditions. Overmatige synchronisatie en communicatie kunnen echter overhead introduceren en de prestaties beïnvloeden.
 • Lastbalancering: Het gelijkmatig verdelen van de werkbelasting over de beschikbare verwerkingseenheden is cruciaal voor optimale prestaties. Ongelijke lastverdelingen kunnen ertoe leiden dat sommige processen of threads inactief zijn terwijl anderen overbelast zijn, wat resulteert in suboptimaal resourcegebruik.
 • Debuggen en testen: Het debuggen en testen van parallelle programma's kan uitdagender zijn.Vergeleken met sequentiële programma's. Problemen zoals race conditions, doodlopen en niet-deterministische gedrag kunnen moeilijk te reproduceren en te diagnosticeren zijn.

Python's Parallelle Verwerkingsmodules

Python biedt verschillende ingebouwde modules voor parallelle verwerking, elk met hun eigen sterke punten en gebruiksgevallen. Laten we enkele veel gebruikte modules verkennen:

multiprocessing Module

De multiprocessing module stelt je in staat om meerdere processen in Python te starten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de beschikbare CPU-cores voor parallelle uitvoering. Elk proces draait in zijn eigen geheugenruimte, wat voor echte parallellisme zorgt.

Processen maken en beheren

Om een nieuw proces te maken, kun je de multiprocessing.Process klasse gebruiken. Hier is een voorbeeld:

import multiprocessing
 
def worker():
  print(f"Werkproces: {multiprocessing.current_process().name}")
 
if __name__ == "__main__":
  processen = []
  for _ in range(4):
    p = multiprocessing.Process(target=worker)
    processen.append(p)
    p.start()
 
  for p in processen:
    p.join()

In dit voorbeeld definiëren we een worker functie die de naam van het huidige proces afdrukt. We maken vier processen aan, waarbij elk het worker functie uitvoert, en starten ze met de start() methode. Ten slotte wachten we tot alle processen zijn voltooid met behulp van de join() methode.

Inter-Process Communication (IPC)

Processen kunnen communiceren en gegevens uitwisselen met behulp van verschillende IPC-mechanismen die door de multiprocessing module worden geboden:

 • Pipes: Pipes maken unidirectionele communicatie tussen twee processen mogelijk. Je kunt een pipe maken met multiprocessing.Pipe() en de send() en recv() methoden gebruiken om gegevens te verzenden en te ontvangen.
 • Queues: Queues bieden een thread-veilige manier om gegevens tussen processen uit te wisselen. Je kunt een queue maken met multiprocessing.Queue() en de put() en get() methoden gebruiken om items toe te voegen en te verwijderen.
 • Gedeeld geheugen: Gedeeld geheugen stelt meerdere processen in staat om dezelfde geheugenruimte te benaderen. Je kunt gedeeld geheugen maken. Gebruik multiprocessing.Value() en multiprocessing.Array() om variabelen te delen tussen processen.

Hier is een voorbeeld van het gebruik van een wachtrij voor inter-processcommunicatie:

import multiprocessing
 
def worker(queue):
  while True:
    item = queue.get()
    if item is None:
      break
    print(f"Verwerking item: {item}")
 
if __name__ == "__main__":
  queue = multiprocessing.Queue()
  processes = []
  for _ in range(4):
    p = multiprocessing.Process(target=worker, args=(queue,))
    processes.append(p)
    p.start()
 
  for item in range(10):
    queue.put(item)
 
  for _ in range(4):
    queue.put(None)
 
  for p in processes:
    p.join()

In dit voorbeeld maken we een wachtrij aan en geven deze door aan de werkprocessen. Het hoofdproces plaatst items in de wachtrij, en de werkprocessen verbruiken de items totdat ze een None-waarde ontvangen, wat het einde van het werk aangeeft.

threading-module

De threading-module biedt een manier om threads binnen één proces te maken en te beheren. Threads lopen gelijktijdig binnen dezelfde geheugenruimte, waardoor efficiënte communicatie en gegevensuitwisseling mogelijk is.

Threads maken en beheren

Om een nieuwe thread te maken, kunt u de threading.Thread-klasse gebruiken. Hier is een voorbeeld:

import threading
 
def worker():
  print(f"Werkdraadje: {threading.current_thread().name}")
 
if __name__ == "__main__":
  threads = []
  for _ in range(4):
    t = threading.Thread(target=worker)
    threads.append(t)
    t.start()
 
  for t in threads:
    t.join()

In dit voorbeeld maken we vier threads aan, elk met de worker-functie, en starten we ze met de start()-methode. We wachten op het voltooien van alle threads met behulp van de join()-methode.

Synchronisatieprimitivieten

Wanneer meerdere threads toegang hebben tot gedeelde resources, is synchronisatie noodzakelijk om race conditions te voorkomen en de gegevensconsis. Synchronisatie primitieven in Python:

 • Locks: Locks bieden exclusieve toegang tot een gedeelde resource. Je kunt een lock maken met threading.Lock() en de acquire() en release() methoden gebruiken om de lock te verkrijgen en vrij te geven.
 • Semaforen: Semaforen regelen de toegang tot een gedeelde resource met een beperkt aantal plaatsen. Je kunt een semafor maken met threading.Semaphore(n), waarbij n het aantal beschikbare plaatsen is.
 • Condition Variables: Condition variables stellen threads in staat te wachten tot een specifieke voorwaarde is vervuld voordat ze verder gaan. Je kunt een condition variable maken met threading.Condition() en de wait(), notify() en notify_all() methoden gebruiken om de uitvoering van threads te coördineren.

Hier is een voorbeeld van het gebruik van een lock om de toegang tot een gedeelde variabele te synchroniseren:

import threading
 
counter = 0
lock = threading.Lock()
 
def worker():
  global counter
  with lock:
    counter += 1
    print(f"Thread {threading.current_thread().name}: Counter = {counter}")
 
if __name__ == "__main__":
  threads = []
  for _ in range(4):
    t = threading.Thread(target=worker)
    threads.append(t)
    t.start()
 
  for t in threads:
    t.join()

In dit voorbeeld gebruiken we een lock om ervoor te zorgen dat slechts één thread tegelijk toegang heeft tot en de counter variabele kan wijzigen, waardoor race conditions worden voorkomen.

concurrent.futures Module

De concurrent.futures module biedt een hoog-niveau interface voor asynchrone uitvoering en parallelle verwerking. Het abstraheert de laag-niveau details van thread- en procesmanagement, waardoor het eenvoudiger is om parallel code te schrijven.

ThreadPoolExecutor en ProcessPoolExecutor

De concurrent.futures module biedt twee executor-klassen:

 • ThreadPoolExecutor: Beheert een pool van worker-threads om taken gelijktijdig binnen één proces uit te voeren.
 • ProcessPoolExecutor: Beheert een pool van worker-processen om taken parallel uit te voeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van meerdere CPU-cores.

Hier is een voorbeeld van het gebruik van ThreadPoolExecutor:

import concurrent.futures
 
def worker(n):
  print(f"Werknemer {n}: Start")
  # Voer wat werk uit
  print(f"Werknemer {n}: Klaar")
 
if __name__ == "__main__":
  with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as executor:
    futures = []
    for i in range(8):
      future = executor.submit(worker, i)
      futures.append(future)
 
    for future in concurrent.futures.as_completed(futures):
      future.result()

In dit voorbeeld maken we een ThreadPoolExecutor met een maximum van vier werknemers. We dienen acht taken in bij de executor met behulp van de submit() methode, die een Future object retourneert dat de asynchrone uitvoering van de taak vertegenwoordigt. We wachten vervolgens op de voltooiing van de taken met behulp van de as_completed() methode en halen de resultaten op met behulp van de result() methode.

Future Objecten en Asynchrone Uitvoering

De concurrent.futures module gebruikt Future objecten om de asynchrone uitvoering van taken te vertegenwoordigen. Een Future object verpakt de status en het resultaat van een berekening. U kunt de done() methode gebruiken om te controleren of een taak is voltooid, de result() methode om het resultaat op te halen en de cancel() methode om de uitvoering van een taak te annuleren.

Hier is een voorbeeld van het gebruik van Future objecten voor het afhandelen van asynchrone uitvoering:

import concurrent.futures
import time
 
def worker(n):
  time.sleep(n)
  return n * n
 
if __name__ == "__main__":
  with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as executor:
    futures = [executor.submit(worker, i) for i in range(4)]
 
    for future in concurrent.futures.as_completed(futures):
      result = future.result()
      print(f"Resultaat: {result}")

In dit voorbeeld dienen we vier taken in bij de executor en halen we de resultaten op naarmate ze beschikbaar komen met behulp van de as_completed() methode. Elke taak slaapt gedurende een bepaalde duur en retourneert het kwadraat van het invoergetal.## Parallelle verwerkingstechnieken in Python Python biedt verschillende technieken en bibliotheken voor parallelle verwerking, die zijn afgestemd op verschillende use cases en vereisten. Laten we enkele van deze technieken verkennen:

Parallelle lussen met multiprocessing.Pool

De multiprocessing.Pool-klasse stelt u in staat de uitvoering van een functie te parallelliseren over meerdere invoerwaarden. Het verdeelt de invoergegevens over een pool van werkprocessen en verzamelt de resultaten. Hier is een voorbeeld:

import multiprocessing
 
def worker(n):
  return n * n
 
if __name__ == "__main__":
  with multiprocessing.Pool(processes=4) as pool:
    results = pool.map(worker, range(10))
    print(results)

In dit voorbeeld maken we een pool van vier werkprocessen en gebruiken we de map()-methode om de worker-functie parallel toe te passen op de getallen van 0 tot en met 9. De resultaten worden verzameld en afgedrukt.

Parallelle map- en reduce-bewerkingen

De multiprocessing-module van Python biedt Pool.map() en Pool.reduce()-methoden voor parallelle uitvoering van map- en reduce-bewerkingen. Deze methoden verdelen de invoergegevens over werkprocessen en verzamelen de resultaten.

 • Pool.map(func, iterable): Past de functie func toe op elk element van de iterable in parallel en retourneert een lijst met resultaten.
 • Pool.reduce(func, iterable): Past de functie func cumulatief toe op de elementen van de iterable in parallel, waardoor de iterable wordt gereduceerd tot één waarde.

Hier is een voorbeeld van het gebruik van Pool.map() en Pool.reduce():

import multiprocessing
 
def square(x):
  return x * x
 
def sum_squares(a, b):
  return a + b
 
if __name__ == "__main__":
  with multiprocessing.Pool(processes=4) as pool:
    numbers = range(10)
    squared = pool.map(square, numbers)
    result = pool.reduce(sum_squares, squared)
    print(f"Somma van kwadraten: {result}")

In dit voorbeeld gebruiken we Pool.map() om elk getal parallel te kwadrateren en vervolgens Pool.reduce() om de gekwadrateerde getallen op te tellen.### Asynchrone I/O met asyncio De asyncio-module van Python biedt ondersteuning voor asynchrone I/O en gelijktijdige uitvoering met behulp van coroutines en event loops. Het stelt je in staat om asynchrone code te schrijven die meerdere I/O-gebonden taken efficiënt kan afhandelen.

Hier is een voorbeeld van het gebruik van asyncio voor het uitvoeren van asynchrone HTTP-aanvragen:

import asyncio
import aiohttp
 
async def fetch(url):
  async with aiohttp.ClientSession() as session:
    async with session.get(url) as response:
      return await response.text()
 
async def main():
  urls = [
    "https://api.example.com/data1",
    "https://api.example.com/data2",
    "https://api.example.com/data3",
  ]
  tasks = []
  for url in urls:
    task = asyncio.create_task(fetch(url))
    tasks.append(task)
 
  results = await asyncio.gather(*tasks)
  for result in results:
    print(result)
 
if __name__ == "__main__":
  asyncio.run(main())

In dit voorbeeld definiëren we een asynchrone functie fetch() die een HTTP GET-aanvraag maakt met behulp van de aiohttp-bibliotheek. We maken meerdere taken aan met asyncio.create_task() en wachten op het voltooien van alle taken met asyncio.gather(). De resultaten worden vervolgens afgedrukt.

Gedistribueerde berekeningen met mpi4py en dask

Voor gedistribueerde berekeningen over meerdere machines of clusters biedt Python bibliotheken als mpi4py en dask.

 • mpi4py: Biedt bindingen voor de Message Passing Interface (MPI)-standaard, waardoor parallelle uitvoering mogelijk is over gedistribueerde geheugenssystemen.
 • dask: Biedt een flexibele bibliotheek voor parallelle berekeningen in Python, met ondersteuning voor taakplanning, gedistribueerde datastructuren en integratie met andere bibliotheken zoals NumPy en Pandas.

Hier is een eenvoudig voorbeeld van het gebruik van mpi4py voor gedistribueerde berekeningen:

from mpi4py import MPI
 
def main():
  comm = MPI.COMM_WORLD
  rank = comm.Get_rank()
  size = comm.Get_size()
 
  if rank == 0:
    data = [i for i in range(size)]
  else:
    data = None
 
  data = comm.scatter(data, root=0)
  result = data * data
 
  result = comm.gather(result, root=0)
 
  if rank == 0:
    print(f"Resultaat: {result}")
 
if __name__ == "__main__":
  main()

In dit voorbeeld gebruiken we MPI.COMM_WORLD om een communicator voor alle processen te maken. Het hoofdproces (rank 0) verdeelt de gegevens over alle processen met behulp van comm.scatter(). Elk proces berekent het kwadraat van de ontvangen gegevens. Ten slotte worden de resultaten verzameld in het hoofdproces met behulp van comm.gather().

GPU-versnelling met numba en cupy

Voor rekenintensieve taken kan het gebruik van GPU's de parallelle verwerking aanzienlijk versnellen. Python-bibliotheken als numba en cupy bieden ondersteuning voor GPU-versnelling.

 • numba: Biedt een just-in-time (JIT)-compiler voor Python-code, waardoor je Python-functies kunt compileren naar native machinetaal voor CPU's en GPU's.
 • cupy: Biedt een NumPy-compatibele bibliotheek voor GPU-versnelde berekeningen, met een breed scala aan wiskundige functies en array-bewerkingen.

Hier is een voorbeeld van het gebruik van numba om een numerieke berekening op de GPU te versnellen:

import numba
import numpy as np
 
@numba.jit(nopython=True, parallel=True)
def sum_squares(arr):
  result = 0
  for i in numba.prange(arr.shape[0]):
    result += arr[i] * arr[i]
  return result
 
arr = np.random.rand(10000000)
result = sum_squares(arr)
print(f"Som van kwadraten: {result}")

In dit voorbeeld gebruiken we de @numba.jit-decorator om de sum_squares()-functie te compileren voor parallelle uitvoering op de GPU. Het argument parallel=True schakelt automatische parallelisatie in. We genereren een groot array van willekeurige getallen en berekenen de som van de kwadraten met behulp van de GPU-versnelde functie.

Best Practices en Tips

Bij het werken met parallelle verwerking in Python, houd rekening met de volgende best practices en tips:

Identificeren van parallelliseerbare taken

 • Zoek naar taken die onafhankelijk kunnen worden uitgevoerd en een hoge rekenintensiteit hebben.Hier is de Nederlandse vertaling van het bestand:

 • Concentreer je op CPU-intensieve taken die kunnen profiteren van parallelle uitvoering.

 • Overweeg datapararallelisme voor taken die dezelfde bewerking uitvoeren op verschillende deelverzamelingen van gegevens.

Minimaliseren van communicatie- en synchronisatie-overhead

 • Minimaliseer de hoeveelheid gegevens die tussen processen of threads wordt overgedragen om de communicatie-overhead te verminderen.
 • Gebruik geschikte synchronisatieprimitieven zoals sloten, semaforen en conditievariabelen zorgvuldig om overmatige synchronisatie te voorkomen.
 • Overweeg het gebruik van berichtenuitwisseling of gedeeld geheugen voor interprocesscommunicatie.

Balanceren van de belasting tussen parallelle processen/threads

 • Verdeel de werkbelasting gelijkmatig over de beschikbare processen of threads om de resourcebenutting te maximaliseren.
 • Gebruik dynamische lastbalanceringstechnieken zoals work stealing of taakwachtrijen om ongelijke werkbelastingen te verwerken.
 • Overweeg de granulariteit van taken en pas het aantal processen of threads aan op basis van de beschikbare resources.

Vermijden van race conditions en doodlopen

 • Gebruik synchronisatieprimitieven correct om race conditions te voorkomen bij het toegang krijgen tot gedeelde resources.
 • Wees voorzichtig bij het gebruik van sloten en vermijd circulaire afhankelijkheden om doodlopen te voorkomen.
 • Gebruik hogere abstracties zoals concurrent.futures of multiprocessing.Pool om synchronisatie automatisch te beheren.

Debuggen en profileren van parallelle code

 • Gebruik logboekregistratie en print-instructies om de uitvoeringsflow te volgen en problemen te identificeren.
 • Maak gebruik van Python's debugtools zoals pdb of IDE-debuggers die parallelle debugging ondersteunen.
 • Profileer je parallelle code met behulp van tools zoals cProfile of line_profiler om prestatiebottlenecks te identificeren.

Wanneer parallel verwerken gebruiken en wanneer vermijden

 • Gebruik parallelle verwerking wanneer je CPU-intensieve taken hebt die kunnen profiteren van parallelle uitvoering.
 • Vermijd het gebruik van parallelle verwerking voor I/O-gebonden taken of taken met zware communicatie-overhead.
 • Overweeg de overhead van het starten en beheren van parallelle processen of threads. Parallelle verwerking kan in sommige gevallen meer nadelen dan voordelen opleveren.

Echte-Wereld Toepassingen

Parallelle verwerking vindt toepassingen in verschillende domeinen, waaronder:

Wetenschappelijke Berekeningen en Simulaties

 • Parallelle verwerking wordt uitgebreid gebruikt in wetenschappelijke simulaties, numerieke berekeningen en modellering.
 • Voorbeelden zijn weersverwachting, moleculaire dynamica-simulaties en eindige-elementenanalyse.

Gegevensverwerking en -analyse

 • Parallelle verwerking maakt snellere verwerking van grote datasets mogelijk en versnelt gegevensanalysewerkzaamheden.
 • Het wordt vaak gebruikt in big data-frameworks zoals Apache Spark en Hadoop voor gedistribueerde gegevensverwerking.

Machine Learning en Diepe Leeralgoritmen

 • Parallelle verwerking is cruciaal voor het trainen van grootschalige machine learning-modellen en diepe neurale netwerken.
 • Frameworks zoals TensorFlow en PyTorch maken gebruik van parallelle verwerking om training en inferentie op CPU's en GPU's te versnellen.

Web Scraping en Crawling

 • Parallelle verwerking kan web scraping- en crawling-taken aanzienlijk versnellen door de werkbelasting over meerdere processen of threads te verdelen.
 • Het maakt snellere ophaling en verwerking van webpagina's en gegevensextractie mogelijk.

Parallelle Tests en Automatisering

 • Parallelle verwerking kan worden gebruikt om meerdere testgevallen of scenario's gelijktijdig uit te voeren, waardoor de totale testtijd wordt verminderd.
 • Het is vooral nuttig voor grote testsuites en continue integratiepijplijnen.

Toekomstige Trends en Ontwikkelingen

Het gebied van parallelle verwerking in Python blijft zich ontwikkelen met nieuwe frameworks, bibliotheken en vooruitgang in hardware. Enkele toekomstige trends en ontwikkelingen zijn:

Opkomende Parallelle Verwerkingsframeworks en -bibliotheken

 • Er worden nieuwe parallelle verwerkingsframeworks en -bibliotheken ontwikkeld om parallelle programmering te vereenvoudigen en de prestaties te verbeteren.
 • Voorbeelden zijn Ray, Dask en Joblib, die high-level abstracties en gedistribueerde rekencapaciteiten bieden.

Heterogene Berekeningen en Accelerators

 • Heterogene berekeningen en het gebruik van accelerators, zoals GPU's en FPGA's, zullen waarschijnlijk toenemen om de prestaties van parallelle verwerking verder te verbeteren.Heterogene berekeningen omvatten het gebruik van verschillende soorten processors, zoals CPU's, GPU's en FPGA's, om specifieke taken te versnellen.
 • Python-bibliotheken zoals CuPy, Numba en PyOpenCL maken naadloze integratie met versnellers voor parallelle verwerking mogelijk.

Kwantumcomputing en de potentiële impact ervan op parallelle verwerking

 • Kwantumcomputing belooft een exponentiële versnelling voor bepaalde computationele problemen.
 • Python-bibliotheken zoals Qiskit en Cirq bieden tools voor de simulatie van kwantumschakelingen en de ontwikkeling van kwantumalgorithmen.
 • Naarmate kwantumcomputing vordert, kan het de parallelle verwerking revolutioneren en het mogelijk maken om complexe problemen efficiënter op te lossen.

Parallelle verwerking in de cloud en serverloze berekeningen

 • Cloud-platforms zoals Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) en Microsoft Azure bieden parallelle verwerkingsmogelijkheden via hun diensten.
 • Serverloze computingplatforms zoals AWS Lambda en Google Cloud Functions maken het mogelijk om parallelle taken uit te voeren zonder infrastructuur te beheren.
 • Python-bibliotheken en -frameworks passen zich aan om gebruik te maken van de kracht van cloud- en serverloze berekeningen voor parallelle verwerking.

Conclusie

Parallelle verwerking in Python is een essentieel hulpmiddel geworden voor het optimaliseren van prestaties en het aanpakken van computationeel intensieve taken. Door gebruik te maken van Python's ingebouwde modules zoals multiprocessing, threading en concurrent.futures, kunnen ontwikkelaars de kracht van parallelle uitvoering benutten en werklasten verdelen over meerdere processen of threads.

Python biedt ook een rijk ecosysteem van bibliotheken en frameworks voor parallelle verwerking, gericht op verschillende domeinen en use cases. Van asynchrone I/O met asyncio tot gedistribueerde berekeningen met mpi4py en dask, Python biedt een breed scala aan opties voor parallelle verwerking.

Om parallelle verwerking in Python effectief te gebruiken, is het cruciaal om best practices te volgen en factoren zoals het identificeren van parallelliseerbare taken, het minimaliseren van communicatie en synchronisatie in overweging te nemen.Parallelle verwerking biedt voordelen zoals verminderde overhead, belastingsbalancering en het vermijden van race conditions en doodlocks. Het debuggen en profileren van parallelle code is ook essentieel voor het optimaliseren van de prestaties en het identificeren van knelpunten.

Parallelle verwerking vindt toepassingen in diverse velden, waaronder wetenschappelijke berekeningen, gegevensverwerking, machine learning, web scraping en parallelle tests. Naarmate de omvang en complexiteit van gegevens blijven groeien, wordt parallelle verwerking steeds belangrijker voor het verwerken van grootschalige berekeningen en het versnellen van gegevensintensieve taken.

Kijkend naar de toekomst is de toekomst van parallelle verwerking in Python opwindend, met opkomende frameworks, vooruitgang in heterogene computing en de potentiële impact van kwantumcomputing. De integratie van parallelle verwerking met cloud- en serverless computing-platforms breidt de mogelijkheden voor schaalbare en efficiënte parallelle uitvoering verder uit.