چگونگی کار الگوریتم ها
Chapter 5 Graphs

فصل 5: گراف‌ها در الگوریتم‌ها

گراف‌ها یک ساختار داده اساسی هستند که اتصالات و روابط بین اشیاء را مدل می‌کنند. آن‌ها کاربردهای گسترده‌ای در علوم کامپیوتر و فراتر از آن دارند، از مدل‌سازی شبکه‌های اجتماعی و پیوندهای صفحات وب گرفته تا حل مسائل در حمل‌ونقل، برنامه‌ریزی و تخصیص منابع. در این فصل، ما خواص اساسی و الگوریتم‌های کار با گراف‌ها را بررسی می‌کنیم، با تمرکز بر گراف‌های غیرجهت‌دار، جست‌وجوی عمق‌اول و عرض‌اول، درخت‌های پوشش مینیمم و مسیرهای کوتاه.

گراف‌های غیرجهت‌دار

یک گراف غیرجهت‌دار مجموعه‌ای از رأس‌ها (یا گره‌ها) است که با لبه‌ها به هم متصل شده‌اند. به طور رسمی، ما یک گراف غیرجهت‌دار G را به صورت جفت (V, E) تعریف می‌کنیم، که در آن V مجموعه‌ای از رأس‌ها و E مجموعه‌ای از جفت‌های نامرتب از رأس‌ها، به نام لبه‌ها، است. یک لبه (v, w) رأس‌های v و w را به هم متصل می‌کند. ما می‌گوییم که v و w همسایه هستند. درجه یک رأس تعداد لبه‌های متصل به آن است.

اینجا یک مثال ساده از یک گراف غیرجهت‌دار آورده شده است:

  A --- B
 /   / \
 /   /  \
C --- D --- E

در این گراف، مجموعه رأس‌ها V = {A, B, C, D, E} و مجموعه لبه‌ها E = {(A, B), (A, C), (B, D), (B, E), (C, D), (D, E)} است.

برای نمایش یک گراف در برنامه، چندین روش وجود دارد. دو نمایش رایج عبارتند از:

 1. ماتریس همسایگی: یک ماتریس بولی n x n A، که در آن n تعداد رأس‌ها است. ورودی A[i][j] درست است اگر لبه‌ای از رأس i به رأس j وجود داشته باشد، و غلط در غیر این صورت.

 2. لیست‌های همسایگی: یک آرایه Adj به اندازه n، که در آن n تعداد رأس‌ها است. ورودی Adj[v] یک لیست حاوی همسایگان v است.

انتخاب نمایش بستگی به تراکم گراف (نسبت لبه‌ها به رأس‌ها) و عملیات‌هایی که باید انجام شوند. ماتریس‌های همسایگی ساده هستند اما ممکن است برای گراف‌های پراکنده ناکارآمد باشند. لیست‌های همسایگی برای گراف‌های پراکنده فضای کم‌تری اشغال می‌کنند و دسترسی سریع‌تری به همسایگان یک رأس فراهم می‌کنند.

اینجا مثالی از نمایش گراف بالا با استفاده از لیست‌های همسایگی در جاوا آورده شده است:

List<Integer>[] graph = (List<Integer>[]) new List[5];
graph[0] = Arrays.asList(1, 2);    // A -> B, C
graph[1] = Arrays.asList(0, 3, 4);   // B -> A, D, E
graph[2] = Arrays.asList(0, 3);    // C -> A, D
graph[3] = Arrays.asList(1, 2, 4);   // D -> B, C, E
graph[4] = Arrays.asList(1, 3);    // E -> B, D

جستجوی عمق‌اول (DFS)

جستجوی عمق‌اول (DFS) یک الگوریتم پایه‌ای برای پیمایش گراف است که به طور عمیق در هر شاخه پیش می‌رود و سپس به عقب برمی‌گردد. این الگوریتم می‌تواند برای حل بسیاری از مسائل مربوط به گراف، مانند یافتن اجزای متصل، مرتب‌سازی توپولوژیکی و تشخیص چرخه‌ها استفاده شود.

الگوریتم DFS به شرح زیر عمل می‌کند:

 1. از یک رأس مبدأ s شروع کنید.
 2. رأس فعلی را علامت‌گذاری کنید که بازدید شده است.
 3. به طور بازگشتی تمام رأس‌های نامعلامت‌گذاری شده w که به رأس فعلی متصل هستند را بازدید کنید.
 4. اگر تمام رأس‌های متصل به رأس فعلی بازدید شده‌اند، به رأسی که از آن رأس فعلی بررسی شده است، برگردید.
 5. اگر هنوز رأس‌های نامعلامت‌گذاری شده‌ای باقی مانده‌اند، یکی را انتخاب کرده و از مرحله 1 تکرار کنید.

اینجا یک پیاده‌سازی ساده از DFS در جاوا با استفاده از لیست‌های همسایگی آمده است:

boolean[] visited;
 
void dfs(List<Integer>[] graph, int v) {
  // رأس فعلی را علامت‌گذاری کنید که بازدید شده است
  visited[v] = true;
  for (int w : graph[v]) {
    if (!visited[w]) {
      // به طور بازگشتی رأس‌های نامعلامت‌گذاری شده را بازدید کنید
      dfs(graph, w);
    }
  }
}

برای انجام یک پیمایش کامل DFS، تابع dfs(graph, s) را برای هر رأس s در گراف فراخوانی می‌کنیم، جایی که visited برای تمام رأس‌ها به false تنظیم شده است.

DFS کاربردهای متعددی دارد. به عنوان مثال، می‌توان از آن برای یافتن اجزای متصل در یک گراف غیرجهت‌دار استفاده کرد، با اجرای DFS از هر رأس بازدید‌نشده و اختصاص دادن هر رأس به یک جزء بر اساس درخت DFS.

جستجوی عرض‌اول (BFS)

جستجوی عرض‌اول (BFS) یک الگوریتم پایه‌ای دیگر برای پیمایش گراف است که به صورت لایه‌ای عمل می‌کند. این الگوریتم ابتدا تمام رأس‌های در سطح فعلی را بازدید می‌کند و سپس به سطح بعدی می‌رود.

الگوریتم BFS به شرح زیر عمل می‌کند:

 1. از یک رأس مبدأ s شروع کنید و آن را علامت‌گذاری کنید که بازدید شده است.
 2. s را در یک صف FIFO قرار دهید.
 3. در حالی که صف خالی نیست:در حالی که صف خالی نیست:
  • یک رأس v را از صف خارج کنید.
  • برای هر رأس نامشخص w که به v متصل است:
   • w را به عنوان بازدید شده علامت گذاری کنید.
   • w را به صف اضافه کنید.

اینجا پیاده‌سازی جاوا از BFS با استفاده از لیست‌های همسایگی است:

boolean[] visited;
 
void bfs(List<Integer>[] graph, int s) {
  Queue<Integer> queue = new LinkedList<>();
  visited[s] = true;
  queue.offer(s);
 
  while (!queue.isEmpty()) {
    int v = queue.poll();
    for (int w : graph[v]) {
      if (!visited[w]) {
        visited[w] = true;
        queue.offer(w);
      }
    }
  }
}

BFS به ویژه برای یافتن مسیرهای کوتاه در گراف‌های بدون وزن مفید است. فاصله از رأس منبع به هر رأس دیگر حداقل تعداد لبه‌های موجود در مسیر بین آنهاست. BFS تضمین می‌کند که کوتاه‌ترین مسیر را پیدا کند.

درخت پوشش کمینه

درخت پوشش کمینه (MST) زیرمجموعه‌ای از لبه‌های یک گراف متصل، وزن‌دار و غیرجهت‌دار است که تمام رئوس را به هم متصل می‌کند، بدون هیچ چرخه‌ای و با حداقل وزن کل لبه‌ها.

دو الگوریتم کلاسیک برای یافتن MST‌ها الگوریتم کروسکال و الگوریتم پریم هستند.

الگوریتم کروسکال به شرح زیر است:

 1. یک جنگل F ایجاد کنید که در آن هر رأس یک درخت جداگانه است.
 2. مجموعه S را شامل تمام لبه‌های گراف ایجاد کنید.
 3. تا زمانی که S خالی نشده و F هنوز یک درخت پوشش نیست:
  • یک لبه با کمترین وزن را از S حذف کنید.
  • اگر لبه حذف شده دو درخت مختلف را به هم متصل کند، آن را به F اضافه کنید و دو درخت را به یک درخت ادغام کنید.

الگوریتم پریم به شرح زیر است:

 1. یک درخت را با یک رأس منفرد که به طور دلخواه از گراف انتخاب شده است، آغاز کنید.
 2. درخت را با یک لبه گسترش دهید: از بین تمام لبه‌هایی که درخت را به رئوسی که هنوز در درخت نیستند متصل می‌کنند، کم‌وزن‌ترین لبه را پیدا کرده و آن را به درخت اضافه کنید.
 3. مرحله 2 را تکرار کنید تا تمام رئوس در درخت قرار گیرند.

اینجا پیاده‌سازی جاوا از الگوریتم پریم است:

int minKey(int[] key, boolean[] mstSet, int V) {
  int min = Integer.MAX_VALUE, min_index = -1;
  for (int v = 0; v < V; v++) {
    if (!mstSet[v] && key[v] < min) {
      min = key[v];
      min_index = v;
    }
  }
  return min_index;
}
 
void primMST(int[][] گراف، int V) {
  int[] parent = new int[V]؛
  int[] کلید = new int[V]؛
  boolean[] mstSet = new boolean[V]؛
 
  برای (int i = 0؛ i < V؛ i++) {
    کلید[i] = Integer.MAX_VALUE؛
    mstSet[i] = false؛
  }
 
  کلید[0] = 0؛
  parent[0] = -1؛
 
  برای (int count = 0؛ count < V - 1؛ count++) {
    int u = minKey(کلید، mstSet، V)؛
    mstSet[u] = true؛
 
    برای (int v = 0؛ v < V؛ v++) {
      اگر (گراف[u][v] != 0 و !mstSet[v] و گراف[u][v] < کلید[v]) {
        parent[v] =
        کلید[v] = گراف[u][v]؛
      }
    }
  }
 
  printMST(parent، گراف، V)؛
}

MST ها کاربردهای زیادی دارند، مانند طراحی شبکه‌ها (ارتباطات، برق، هیدرولیک، کامپیوتر) و تقریب مسائل فروشنده دوره‌گرد.

مسیرهای کوتاه

مسئله مسیر کوتاه پیدا کردن مسیری بین دو رأس در یک گراف است که مجموع وزن لبه‌های آن کمینه باشد. این مسئله انواع مختلفی دارد، مانند مسیرهای کوتاه با منبع واحد، همه جفت مسیرهای کوتاه و مسیرهای کوتاه با مقصد واحد.

الگوریتم دیکسترا یک الگوریتم حریصی است که مسئله مسیرهای کوتاه با منبع واحد را برای گرافی با وزن لبه‌های غیرمنفی حل می‌کند. این الگوریتم به شرح زیر عمل می‌کند:

 1. ایجاد مجموعه‌ای به نام sptSet (مجموعه درخت مسیر کوتاه) که رأس‌های موجود در درخت مسیر کوتاه را نگه می‌دارد.
 2. به همه رأس‌های گراف یک مقدار فاصله اختصاص دهید. همه مقادیر فاصله را به عنوان بی‌نهایت مقداردهی کنید. مقدار فاصله را برای رأس منبع به صفر تنظیم کنید.
 3. تا زمانی که sptSet همه رأس‌ها را شامل نشود، رأسی v را انتخاب کنید که در sptSet نباشد و کمترین مقدار فاصله را داشته باشد. رأس v را به sptSet اضافه کنید.

مقادیر فاصله همه رأس‌های مجاور v را به‌روزرسانی کنید. برای به‌روزرسانی مقادیر فاصله، از همه رأس‌های مجاور عبور کنید. برای هر رأس مجاور w، اگر مجموع فاصله v.اینجا ترجمه فارسی فایل مارک‌داون است:

مقدار v (از منبع) و وزن لبه v-w، کمتر از مقدار فاصله w باشد، سپس مقدار فاصله w را به‌روز کنید.

اینجا پیاده‌سازی جاوا الگوریتم دیکسترا است:

public void dijkstra(int[][] graph, int src) {
  int V = graph.length;
  int[] dist = new int[V];
  boolean[] sptSet = new boolean[V];
 
  // مقدار فاصله همه رأس‌ها را به بی‌نهایت و مجموعه کوتاه‌ترین مسیر را به غلط تنظیم کن
  for (int i = 0; i < V; i++) {
    dist[i] = Integer.MAX_VALUE;
    sptSet[i] = false;
  }
 
  // مقدار فاصله رأس منبع را به صفر تنظیم کن
  dist[src] = 0;
 
  // برای (V-1) بار
  for (int count = 0; count < V - 1; count++) {
    // رأس با کمترین فاصله را انتخاب کن که در مجموعه کوتاه‌ترین مسیر نیست
    int u = minDistance(dist, sptSet);
    sptSet[u] = true;
 
    // برای همه رأس‌های دیگر
    for (int v = 0; v < V; v++) {
      // اگر رأس در مجموعه کوتاه‌ترین مسیر نیست و لبه u-v وجود دارد و فاصله u قابل دسترس است و مسیر از u به v کوتاه‌تر است
      if (!sptSet[v] && graph[u][v] != 0 && dist[u] != Integer.MAX_VALUE
          && dist[u] + graph[u][v] < dist[v]) {
        // مقدار فاصله v را به مقدار فاصله u به‌علاوه وزن لبه u-v به‌روز کن
        dist[v] = dist[u] + graph[u][v];
      }
    }
  }
 
  printSolution(dist);
}

الگوریتم بلمن-فورد نیز الگوریتمی برای یافتن کوتاه‌ترین مسیرها از یک رأس منبع به همه رأس‌های دیگر در یک گراف جهت‌دار با وزن است. برخلاف الگوریتم دیکسترا، الگوریتم بلمن-فورد می‌تواند گراف‌های با وزن‌های منفی را نیز مدیریت کند، به‌شرط اینکه چرخه‌های منفی وجود نداشته باشد.

الگوریتم به این صورت کار می‌کند:

 1. فاصله‌های از منبع به همه رأس‌ها را به بی‌نهایت و فاصله به خود منبع را به صفر تنظیم کن.
 2. همه لبه‌ها را |V| - 1 بار آرام‌سازی کن. برای هر لبه u-v، اگر فاصله به v با استفاده از لبه u-v کوتاه‌تر باشد، فاصله به v را به‌روز کن.
 3. برای چرخه‌های با وزن منفی بررسی کن. یک مرحله آرام‌سازی برای همه لبه‌ها اجرا کن. اگر فاصله‌ای تغییر کرد، پس چرخه‌ای با وزن منفی وجود دارد.

اینجا پیاده‌سازی جاوا الگوریتم بلمن-فورد است:

public void bellmanFord(int[][] graph, int src) {
  int V = graph.length;
  int[] dist = new int[V];
 
  // مقدار فاصله همه رأس‌ها را به بی‌نهایت تنظیم کن
  for (int i = 0; i < V; i++)
    dist[i] = Integer.MAX_VALUE;
  // مقدار فاصله رأس منبع را به صفر تنظیم کن
  dist[src] = 0;
 
  // برای (V-1) بار
  for (int i = 1; i < V; i++) {
    // برای همه رأس‌ها
    for (int u = 0; u < V; u++) {
      // برای همه رأس‌های دیگر
      for (int v = 0; v < V; v++) {
        // اگر لبه u-v وجود دارد و فاصله از u به v کوتاه‌تر است
        if (graph[u][v] != 0 && dist[u] + graph[u][v] < dist[v]) {
          // اگر مسیر جدید کوتاه‌تر از مسیر قبلی باشد، آن را به‌روز کن
          dist[v] = dist[u] + graph[u][v];
        }
      }
    }
  }
 
  // بررسی وجود چرخه وزن منفی در گراف
  for (int u = 0; u < V; u++) {
    for (int v = 0; v < V; v++) {
      if (graph[u][v] != 0 && dist[u] != Integer.MAX_VALUE
          && dist[u] + graph[u][v] < dist[v]) {
        // اگر چرخه وزن منفی پیدا شد، خروج از برنامه
        System.out.println("Graph contains negative weight cycle");
        return;
      }
    }
  }
 
  // چاپ جواب نهایی
  printSolution(dist);
}

الگوریتم‌های مسیریابی کوتاه‌ترین مسیر کاربردهای متعددی دارند، مانند سیستم‌های ناوبری، پروتکل‌های مسیریابی شبکه و برنامه‌ریزی حمل و نقل. این الگوریتم‌ها ابزارهای اساسی در نظریه گراف هستند و در بسیاری از وظایف پردازش گراف ضروری هستند.

نتیجه‌گیری

گراف‌ها ساختارهای داده چندمنظوره و قدرتمندی هستند که می‌توانند طیف وسیعی از مسائل را مدل‌سازی کنند. در این فصل، ما خصوصیات و انواع اصلی گراف‌ها را بررسی کردیم و الگوریتم‌های اساسی گراف مانند جستجوی عمق‌اول، جستجوی عرض‌اول، درخت پوشش مینیمم و مسیریابی کوتاه‌ترین مسیر را مطالعه کردیم.

جستجوی عمق‌اول و جستجوی عرض‌اول روش‌های منظم برای بررسی یک گراف هستند و پایه و اساس بسیاری از الگوریتم‌های پیشرفته گراف را تشکیل می‌دهند. الگوریتم‌های درخت پوشش مینیمم مانند الگوریتم‌های کروسکال و پریم، درختی را که تمام رئوس را با حداقل وزن کل لبه‌ها متصل می‌کند، پیدا می‌کنند. الگوریتم‌های مسیریابی کوتاه‌ترین مسیر مانند الگوریتم‌های دیجکسترا و بلمن-فورد، مسیرهای با حداقل وزن بین رئوس را پیدا می‌کنند.

درک این مفاهیم و الگوریتم‌های اصلی برای کار موثر با گراف‌ها و حل مسائل پیچیده در حوزه‌های مختلف بسیار مهم است. هنگامی که در مطالعه الگوریتم‌ها پیشرفت می‌کنید، با الگوریتم‌های پیشرفته‌تر گراف که بر این تکنیک‌های بنیادی استوار هستند، آشنا خواهید شد.

گراف‌ها زبان قدرتمندی برای توصیف و حل مسائل در علوم کامپیوتر و فراتر از آن هستند. تسلط بر الگوریتم‌های گراف شما را با مجموعه ابزارهای چندمنظوره برای مدل‌سازی و حل طیف گسترده‌ای از مسائل محاسباتی مجهز می‌کند.# چالش‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی

مقدمه

شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) یک روش محاسباتی الهام‌گرفته از ساختار و عملکرد مغز انسان هستند. این شبکه‌ها قادر به یادگیری و انجام وظایف پیچیده هستند و در زمینه‌های مختلفی مانند بینایی ماشین، پردازش زبان طبیعی و هوش مصنوعی کاربرد دارند. با این حال، آن‌ها با چالش‌های متعددی روبرو هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

چالش‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی

 1. داده‌های آموزشی محدود: شبکه‌های عصبی مصنوعی برای یادگیری نیاز به مقادیر زیادی داده آموزشی دارند. در برخی موارد، داده‌های کافی در دسترس نیست و این می‌تواند عملکرد شبکه را محدود کند.

 2. پیچیدگی محاسباتی: آموزش و استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی می‌تواند بسیار محاسباتی و زمان‌بر باشد، به‌ویژه برای شبکه‌های عمیق با تعداد زیادی لایه و پارامتر.

 3. تفسیرپذیری: شبکه‌های عصبی مصنوعی اغلب به‌عنوان "جعبه سیاه" عمل می‌کنند و درک چگونگی تصمیم‌گیری آن‌ها دشوار است. این می‌تواند در برخی کاربردها مانند پزشکی یا حقوق مشکل‌ساز باشد.

 4. تعمیم‌پذیری: شبکه‌های عصبی مصنوعی ممکن است در داده‌های جدید و متفاوت از داده‌های آموزشی عملکرد ضعیفی داشته باشند. این چالش به‌ویژه در مواردی که توزیع داده‌های آموزشی و آزمایشی متفاوت است، مطرح می‌شود.

 5. آسیب‌پذیری در برابر حملات: شبکه‌های عصبی مصنوعی می‌توانند در برابر حملات سایبری آسیب‌پذیر باشند، مانند حملات سمی یا حملات جعلی. این می‌تواند مشکلاتی را در کاربردهای امنیتی ایجاد کند.

 6. نیاز به تخصص: طراحی، آموزش و استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی نیازمند تخصص و دانش فنی است. این می‌تواند موانعی را برای استفاده گسترده از این فناوری ایجاد کند.

این چالش‌ها همچنان موضوع تحقیقات فعال در زمینه شبکه‌های عصبی مصنوعی هستند و محققان در تلاش هستند تا راه‌حل‌های مؤثری برای آن‌ها ارائه دهند.

# این یک مثال ساده از یک شبکه عصبی مصنوعی در پایتون است
import numpy as np
 
# تعریف تابع فعال‌سازی سیگموئید
def sigmoid(x):
  return 1 / (1 + np.exp(-x))
 
# تعریف کلاس شبکه عصبی ساده
class NeuralNetwork:
  def __init__(self, inputs, outputs):
    self.inputs = inputs
    self.outputs = outputs
    self.weights = np.random.randn(inputs, outputs)
 
  def forward(self, X):
    self.layer1 = sigmoid(np.dot(X, self.weights))
    return self.layer1
 
  def train(self, X, y, epochs, lr):
    for epoch in range(epochs):
      layer1 = self.forward(X)
      error = y - layer1
      delta = error * layer1 * (1 - layer1)
      self.weights += lr * np.dot(X.T, delta)