AI & GPU
Mi az a DCNN (Mély Konvolúciós Neurális Hálózatok)? Magyarázat!

Mi az a DCNN (Mély Konvolúciós Neurális Hálózatok)? Magyarázat!

A DCNN bevezetése

A mély tanulás forradalmasította a mesterséges intelligencia területét, lehetővé téve a gépek számára, hogy példátlan pontossággal tanuljanak és végezzenek el bonyolult feladatokat. A mély tanulás legjelentősebb áttörései közé tartozik a Konvolúciós Neurális Hálózatok (CNN-ek) kifejlesztése. A CNN-ek váltak a számítógépes látás feladatainak, mint például a képosztályozás, objektumfelismerés és szemantikus szegmentáció, elsődleges architektúrájává. Ebben a cikkben mélyen belemerülünk a CNN-ek világába, feltárva azok architektúráját, műszaki részleteit, a tanítási folyamatot, alkalmazásokat és jövőbeli irányokat.

A CNN-ek architektúrája

A CNN-ek arra tervezettek, hogy rácsos adatokat, például képeket, dolgozzanak fel, kihasználva a bemeneti kép térbeli struktúráját. A CNN-ek alapvető építőelemei a következők:

 • Konvolúciós rétegek: Ezek a rétegek a konvolúciós műveletet végzik, amely egy tanulható szűrőkészlet csúsztatásából áll a bemeneti képen, hogy jellemzőket nyerjenek ki. Minden szűrő felelős bizonyos minták vagy jellemzők észleléséért a képen.
 • Pooling rétegek: A pooling rétegek lekicsinyítik a jellemzőtérképek térbeli dimenzióit, csökkentve a számítási komplexitást és fordításinvariancia-tulajdonságot biztosítva. A leggyakoribb pooling típusok a max pooling és az átlag pooling.
 • Teljesen csatlakoztatott rétegek: A konvolúciós és pooling rétegek után a kinyert jellemzőket kilapítják, és egy vagy több teljesen csatlakoztatott rétegen keresztül továbbítják. Ezek a rétegek végzik el a végső osztályozási vagy regressziós feladatot.

A CNN-ek aktivációs függvényeket, például a ReLU-t (Rectified Linear Unit) is használnak, hogy nemlinearitást vezessenek be a hálózatba, és lehetővé tegyék a komplex minták tanulását.

Az évek során számos CNN-architektúrát javasoltak, mindegyik új ötleteket vezetve be és előrelépve a számítógépes látás területén. A legjelentősebb architektúrák közé tartoznak.Itt a magyar fordítás a megadott markdown fájlhoz. A kódhoz tartozó megjegyzéseket fordítottam le, de a kódot nem módosítottam.

 • LeNet: Az egyik legkorábbi CNN architektúra, amelyet Yann LeCun fejlesztett ki az 1990-es években kézírásos számfelismeréshez.
 • AlexNet: A 2012-es ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) győztese, amely a mélytanulás újjáéledését indította el a számítógépes látásban.
 • VGGNet: Egy mélyebb CNN architektúra, amely bemutatta a hálózat mélységének fontosságát a jobb teljesítmény érdekében.
 • GoogLeNet (Inception): Bevezette az Inception modulok koncepcióját, amelyek lehetővé teszik, hogy a hálózat hatékonyan tanulja meg a többskálás jellemzőket.
 • ResNet: Bevezette a maradék kapcsolatokat, lehetővé téve rendkívül mély hálózatok (akár százas nagyságrendű rétegek) betanítását a vanishing gradient probléma nélkül.

CNN Architektúra

Műszaki részletek

Mélyebben merüljünk el a CNN-ek műszaki aspektusaiba:

Konvolúciós művelet

A konvolúciós művelet a CNN-ek alapvető építőeleme. Egy tanulható szűrőkészlet (más néven kerneleket) csúsztatásából áll az input képen. Minden szűrő egy kis súlymátrix, amely konvolválódik a bemeneti képpel, hogy egy jellemzőtérképet hozzon létre. A konvolúciós művelet matematikailag a következőképpen írható le:

output(i, j) = sum(input(i+m, j+n) * filter(m, n))

ahol output(i, j) az (i, j) pozícióban lévő érték a kimeneti jellemzőtérképen, input(i+m, j+n) az (i+m, j+n) pozícióban lévő érték a bemeneti képen, és filter(m, n) az (m, n) pozícióban lévő érték a szűrőben.

A konvolúciós műveletnek két fontos hiperpamétere van:

 • Kitöltés: A kitöltés extra pixeleket ad a bemeneti kép széleihez, hogy szabályozza a kimeneti jellemzőtérkép térbeli méreteit. A gyakori kitöltési stratégiák közé tartozik a "valid" (nincs kitöltés) és a "same" (kitöltés úgy, hogy a kimenet mérete megegyezzen a bemenetével).

 • Lépésköz: A lépésköz meghatározza, hogy a szűrő milyen lépésközzel csússzon végig a bemeneti képen. Az 1-es lépésköz azt jelenti, hogy a szűrő pixelenként mozog, míg a 2-es lépésköz azt, hogy a szűrő két pixelt lép egyszerre.### Pooling művelet A pooling rétegek lekicsinyítik a jellemzőtérképek térbeli dimenzióit, csökkentve a számítási komplexitást és biztosítva a transzlációs invarianciát. A két leggyakoribb pooling típus:

 • Max pooling: Kiválasztja a jellemzőtérkép egy helyi környezetében lévő maximális értéket.

 • Átlag pooling: Kiszámítja a jellemzőtérkép egy helyi környezetének átlagértékét.

A pooling rétegek általában fix méretűek (pl. 2x2) és lépésközűek, és nincs tanulható paraméterük.

Backpropagation a CNN-ekben

A CNN-ek betanítása a tanulható paraméterek (súlyok és torzítások) optimalizálását jelenti egy veszteségfüggvény minimalizálása érdekében. Ezt a backpropagation algoritmus valósítja meg, amely kiszámítja a veszteség gradienseit a paraméterekre vonatkozóan, és frissíti őket egy optimalizálási algoritmus, például a Sztochasztikus Gradiens Lejtés (SGD) vagy az Adam segítségével.

A CNN-ekben a backpropagation algoritmust úgy adaptálják, hogy kezelje a jellemzőtérképek térbeli struktúráját. A gradienseket a láncszabály alkalmazásával számítják ki, és a konvolúciós műveletet fordítva hajtják végre a hálózaton keresztül történő gradiens-visszaterjesztés érdekében.

Regularizációs technikák

A túlilleszkedés megelőzése és a általánosítás javítása érdekében a CNN-ek különféle regularizációs technikákat alkalmaznak:

 • Dropout: Véletlenszerűen kihagy (nullára állít) a neuronok egy részét a betanítás során, arra kényszerítve a hálózatot, hogy robusztusabb jellemzőket tanuljon.
 • Batch normalizáció: Normalizálja az egyes rétegek aktivációit, csökkentve a belső kovariancia-eltolódást, és lehetővé téve a gyorsabb betanítást és magasabb tanulási sebességet.

Veszteségfüggvények a CNN-ekben

A veszteségfüggvény megválasztása a konkrét feladattól függ. Osztályozási feladatoknál a leggyakoribb veszteségfüggvény a keresztentrópia-veszteség, amely a hálózat által előrejelzett osztályeloszlás és az igazi osztálycímkék közötti különbséget méri. A keresztentrópia-veszteséget gyakran kombinálják a szoftmax függvénnyel, amely a hálózat nyers kimenetét valószínűségi értékekké alakítja.## CNN-ek betanítása A CNN-ek betanítása több kulcsfontosságú lépésből áll:

Adatok előkészítése a betanításhoz

 • Adatbővítés: A betanító készlet méretének és sokféleségének növelése érdekében különféle adatbővítési technikákat lehet alkalmazni, mint például véletlenszerű kivágás, tükrözés, forgatás és méretezés.
 • Előfeldolgozás és normalizálás: A bemeneti képeket gyakran előfeldolgozzák úgy, hogy kivonják a pixelértékek átlagát, és a pixelértékeket egy rögzített tartományba (pl. [0, 1] vagy [-1, 1]) normalizálják.

Optimalizálási algoritmusok

 • Sztochasztikus gradiens leszállás (SGD): A legegyszerűbb optimalizálási algoritmus, amely a paramétereket a veszteségfüggvény negatív gradiensének irányában frissíti.
 • Adam: Egy adaptív optimalizálási algoritmus, amely minden paraméterhez egyéni tanulási rátát számít a gradiens első és második momentumainak alapján.

Hiperparaméter-hangolás

A hiperparaméterek olyan beállítások, amelyek szabályozzák a betanítási folyamatot és a CNN architektúráját. Néhány fontos hiperparaméter:

 • Tanulási ráta: A paraméterek frissítésének lépésmérete az optimalizálás során.
 • Batch méret: A betanító készlet azon példányainak száma, amelyeket egy optimalizálási iterációban feldolgozunk.
 • Epochok száma: Hányszor halad végig a teljes betanító készleten a hálózat a betanítás során.

A hiperparaméter-hangolás a hiperparaméterek optimális kombinációjának megtalálását jelenti, amely a legjobb teljesítményt nyújtja egy validációs készleten.

Transzfer tanulás és finomhangolás

A transzfer tanulás egy olyan technika, amely előre betanított CNN-modelleket használ fel új feladatok megoldására, amikor kevés a rendelkezésre álló betanító adat. Az előre betanított modell, amely már hasznos jellemzőket tanult meg egy nagy adatkészletből (pl. ImageNet), kiindulási pontként szolgál. A modell finomhangolható úgy, hogy csak az utolsó néhány réteget vagy az egész hálózatot betanítjuk az új, feladat-specifikus adatkészleten.

A CNN-ek alkalmazásai

A CNN-eket sikeresen alkalmazták a számítógépes látás számos területén, beleértve.Itt a magyar fordítás:

 • Képosztályozás: Egy bemeneti kép osztálycímkéjének hozzárendelése, például tárgyak, helyszínek vagy arcok azonosítása.
 • Objektumdetektálás: Több objektum lokalizálása és osztályozása egy képen belül, gyakran körülhatároló dobozok használatával.
 • Szemantikus szegmentáció: Minden képpont osztálycímkéjének hozzárendelése, lehetővé téve a pontos objektumhatárok és jelenetmegértés.
 • Arcfelismerés: Személyek azonosítása vagy ellenőrzése arcvonásaik alapján.
 • Orvosi képelemzés: Rendellenességek észlelése, anatómiai struktúrák szegmentálása és diagnosztikai segítségnyújtás röntgen-, CT- és MRI-képeken.

Fejlesztések és jövőbeli irányok

A konvolúciós neurális hálózatok (CNN-ek) területe folyamatosan fejlődik, új architektúrákat és technikákat javasolnak a teljesítmény és a hatékonyság javítására. Néhány közelmúltbeli fejlesztés:

 • Figyelmi mechanizmusok: Figyelmi modulok beépítése a CNN-ekbe, hogy a bemeneti kép legfontosabb részeire összpontosítsanak, javítva az értelmezhetőséget és a teljesítményt.
 • Kapszulahálózatok: Egy új architektúra, amely a hierarchikus térbeli kapcsolatok megőrzésére törekszik a jellemzők között, ami jobb általánosításhoz és a bemeneti változatokkal szembeni ellenállósághoz vezethet.
 • Hatékony CNN-ek mobil és beágyazott eszközökhöz: Kompakt és számítási szempontból hatékony CNN-architektúrák tervezése, mint például a MobileNet és a ShuffleNet, hogy lehetővé tegyék a telepítést erőforrás-korlátozott eszközökön.
 • Felügyelet nélküli és félig felügyelt tanulás CNN-ekkel: Nagy mennyiségű címkézetlen adat felhasználása jelentésteli reprezentációk tanulására, csökkentve a drága címkézett adatok szükségességét.
 • CNN-ek integrálása más mélytanulási technikákkal: CNN-ek kombinálása Visszatérő Neurális Hálózatokkal (RNN-ek) szekvenciális adatokat igénylő feladatokhoz, vagy Generatív Antagonisztikus Hálózatokkal (GAN-ok) képszintézishez és stílusátvitelhez.

Következtetés

A mély Konvolúciós Neurális Hálózatok forradalmasították a számítógépes látás területét, lehetővé téve a gépek számára, hogy emberi szintű teljesítményt érjenek el.Itt a magyar fordítás a megadott markdown fájlhoz. A kódban nem fordítottam le a kódot, csak a megjegyzéseket. Nem adtam hozzá további megjegyzéseket a fájl elejéhez.

Convolutional Neural Networks (CNNs) are a powerful class of deep learning models that have demonstrated exceptional performance on a wide range of tasks. By leveraging the spatial structure of images and learning hierarchical features, CNNs have become the dominant approach for image-related applications.

Ebben a cikkben megvizsgáltuk a CNNok architektúráját, elmélyedve a konvolúciós és pooling műveletek, a backpropagation, a regularizációs technikák és a veszteségfüggvények technikai részleteiben. Tárgyaltuk továbbá a tanítási folyamatot, beleértve az adatelőkészítést, az optimalizálási algoritmusokat, a hiperparaméter-hangolást és az átviteli tanulást.

A CNNok alkalmazási területei különböző területekre terjednek ki, a képosztályozástól és objektumdetekciótól a arcfelismerésen és orvosi képelemzésen át. Ahogy a terület tovább fejlődik, további előrelépésekre számíthatunk a CNN architektúrákban, a hatékony megvalósításokban, a felügyelet nélküli tanulásban és más mélytanulási technikákkal való integrációban.

A CNNok által elért figyelemre méltó előrehaladás ellenére még mindig vannak kihívások, amelyeket meg kell oldani, mint például a jobb értelmezhetőség, a robusztusság a rosszindulatú példákkal szemben és a korlátozott címkézett adatokból való tanulás. Ahogy a kutatók és szakemberek tovább terjesztik a CNNok határait, még több lenyűgöző áttörésre számíthatunk a jövőben, új lehetőségeket nyitva meg a számítógépes látás és a mesterséges intelligencia területén.