Einstein Relativitáselmélete
Chapter 2 Lorentz Transformations

2. fejezet: A Lorentz-transzformációk

Az előző fejezetben lefektettük a koncepcionális alapokat a relativitáselmélet számára a relativitás elvének és a fény sebességének állandóságának bevezetésével. Láttuk, hogy ezek a két alapvetés, amikor együtt vannak, meglepő következtetésekre vezetnek a tér és az idő természetéről. Különösen megállapítottuk, hogy az időbeli egyszerűség fogalma relatív, és a mozgó órák lassabban működnek, mint a mozdulatlanok.

Azonban még nem fejlesztettük ki a matematikai eszközöket arra, hogy kvantitatívan leírjuk ezeket az hatásokat. Ebben a fejezetben bevezetjük a Lorentz-transzformációkat - a speciális relativitászet matematikai alapjait. Ezek a transzformációk lehetővé teszik számunkra az események tér- és időkoordinátáinak kapcsolatát különböző inerciarendszerben. A Lorentz-transzformációkat az Einstein-elveteiből fogjuk levezetni, felfedezni a következményeiket, és látni, hogy miként vezetnek mélyreható újraértelmezéshez a tér és az idő fogalmainkban.

Új transzformáció szükségessége

A klasszikus newtoni fizikában két inerciarenszer koordinátái közötti kapcsolatot a Galilei-transzformációk írják le. Ha két S és S' rendszerünk van, ahol S' a vonatkoztatási rendszerhez képest v sebességgel mozog az x-tengely mentén, akkor a Galilei-transzformációk a következőket mutatják:

x' = x - vt y' = y z' = z t' = t

Itt (x, y, z, t) az esemény koordinátái az S rendszerben, és (x', y', z', t') pedig ugyanezen esemény koordinátái az S' rendszerben. Ezek a transzformációk a klasszikus abszolút tér- és időfogalmakat testesítik meg. Arra engednek következtetni, hogy az idő azonos minden vonatkoztatási rendszerben (t' = t), valamint hogy a hosszok is állandók a rendszerek között.

Azonban a Galilei-transzformációk nem összeegyeztethetők a fény sebességének állandóságával. Ha a fény a S rendszerben c sebességgel halad, akkor a Galilei sebességösszeadási törvény szerint a fény sebessége az S' rendszerben c-v sebességűnek kellene lennie. Ez azonban megsérti Einstein második alapvetését, miszerint a fény sebessége azonos minden inerciarendszerben.

Ez a ellentmondás feloldása érdekében szükségünk van egy új transzformációs halmazra, amely meghagyja a fény sebességét állandónak. Ezek a Lorentz-transzformációk.

A Lorentz-transzformációk levezetése

A Lorentz-transzformációk levezetéséhez nézzük meg azt a fényimpulzust, amelyet az S rendszer origójában (x=0, t=0) bocsátanak ki. Az S rendszerben ez az impulzus terjedése az alábbi egyenlettel írható le:

x^2 + y^2 + z^2 = c^2t^2

Ez a háromdimenziós térre vonatkozó Pitagorasz-tétel plusz az idődimenzió, ahol a fény sebessége c átváltja a tér- és időegységeket.

Most nézzük meg ugyanezt a fényimpulzust az S' vonatkoztatási rendszerből történő megfigyeléssel. A relativitás elve követeli, hogy ennek az impulzusnak is meg kell felelnie az S' vonatkoztatási rendszerben a hullámegyenletnek:

x'^2 + y'^2 + z'^2 = c^2t'^2

Feladatunk az, hogy találjunk egy transzformációt a nem fő jelöléssel és a fő jelöléssel rendelkező koordináták között, amely fenntartja ezt az invarianciát. A legegyszerűbb ilyen transzformáció:

x' = γ(x - vt) y' = y z' = z t' = γ(t - vx/c^2)

ahol γ = 1/√(1 - v^2/c^2) a Lorentz-tényező. Ezek a Lorentz-transzformációk. Ellenőrizheti, hogy ha ezeket a kifejezéseket helyettesíti a jelölt hullámegyenletbe, akkor visszakapja az eredeti egyenletet, ezáltal bizonyítva a fény sebességének invariánságát.

Néhány kulcsfontosságú pont a Lorentz-transzformációkkal kapcsolatban:

  1. A Galilei-transzformációkra redukálódnak, amikor a v << c határfeltételt vizsgáljuk, azaz amikor a relatív sebesség sokkal kisebb a fénysebességnél. Ebben az esetben γ ≈ 1.

  2. Nem csak 4 dimenziós térbeli forgatások. A tér- és időkoordináták keveredése (x' függ az t, t' függ az x-től) újszerű jellegű és mélyreható következményekkel jár.

  3. Egy csoportot alkotnak összerakással, azaz a Lorentz-transzformációk sorozata ugyanaz eredményt ad, mint egyetlen Lorentz-transzformáció. Ez a csoportstruktúra az speciális relativitás önkonzi- stenciájára épül.

A Lorentz-transzformációk következményei

A Lorentz-transzformációk számos meglepő hatást eredményeznek, amelyek ellentmondanak a klasszikus intuíciónak. Vizsgáljunk néhány ezek közül.

Idődilatáció

Tekintsünk egy álló órára az S' rendszerben. Az óra tikje által jelölt eseményekre ∆x' = 0 feltétel teljesül, azaz az események ugyanazon térbeli helyen történnek S' rendszerben. A tikjeik közötti idő ∆t' az S' rendszerben. Mi a tikjeik közötti idő S rendszerrel mért értéke?

A Lorentz-transzformációk segítségével összekapcsolhatjuk az időközöket:

∆t = γ∆t'

Mivel γ > 1, ez azt jelenti, hogy ∆t > ∆t'. Más szóval az mozgó óra úgy tűnik, mintha γ faktorral lassabban működne, mint egy mozdulatlan óra. Ez a híres idődilatációs hatás a speciális relativitásban.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem csak jelek terjedési ideje vagy óraművek illú- ziója. Idő maga valóban különböző sebességekben áramlik a mozgó és a mozdulatlan megfigyelők számára. Mindkét vonatkoztatási rendszerben az idő érzékelése egyaránt érvényes.

Hosszúságkontrakció

Most tekintsünk egy nyugvó rudat az S' rendszerben, amely az x'-tengely mentén található. A rúdnak S' rendszerben saját hossza van, L', ami azt jelenti, hogy az osztály végpontjainak koordinátái kielégítik ∆x' = L' feltételt. Mi a rúd hossza, ha a S rendszerben mérjük?

Ahhoz, hogy ezt kiszámítsuk, meg kell mérnünk a rúd végpontjainak koordinátáit a S rendszerben egyszerre. Az ∆t = 0 feltétel beállítása a Lorentz-transzformációkban, azt kapjuk:

∆x = ∆x'/γ = L'/γ

Mivel γ > 1, ez azt jelenti, hogy L < L'. A mozgó rúd a mozgás irányában γ faktorral rövidebb. Ez a Lorentz-kontrakció jelensége.

Ezt újra hangsúlyozni kell, hogy ez nem csak perspektíván vagy mérésen múlik. A rúd valóban rövidebb a mozgó referencia rendszerben. Ha a rúdot relatvisztikus sebességgel gyorsítjuk, akkor fizikailag összeesik.

Az egyszerűség relativitása

Talán a Lorentz-transzformációk legellentmondásosabb következménye a simultaneitás relativitása. Az azonos időben bekövetkező események általában nem esnek egybe a különböző referencia rendszerekben.

Tekintsünk két egyszerre bekövetkező eseményt, A és B, amelyek S' rend- szerben azonos időpontban történnek, és ∆x' távolsággal vannak egymástól. S' rendszerben az alábbiakat kapjuk:

t'_A = t'_B x'_B - x'_A = ∆x' Az események közötti időkülönbséget az S rendszerben az alábbi módon találhatjuk meg az Lorentz-transzformációk használatával:

t_B - t_A = -γv∆x'/c^2

Amennyiben ∆x' = 0 (azaz az események ugyanazon térbeli helyen történnek S' rendszerben), ez az időbeli különbség nem-zérus. Az A és B események nem egyidősek az S rendszerben.

Ez felbontja a newtoni abszolút egyszerűség fogalmát. Az, hogy két esemény egyidejű-e vagy sem, a hivatkozási rendszerre támaszkodik. Nincs általánosan elfogadott "most", ami áthalad a térben és időben.

Az Lorentz-transzformációk és az Űridő

Az Lorentz-transzformációk mély összefüggést mutatnak a tér és az idő között. A klasszikus világképben a tér és az idő különálló és abszolút entitások. Azonban a speciális relativitáselmélet szerint szorosan összekapcsolódnak és viszonylagosak.

Ez az összefüggés nyilvánvalóvá válik az űridő koncepciójában, amit Hermann Minkowski vezetett be. Az űridő a 3D tér és az 1D idő uniójából alkotott 4D manifold. Az események pontok ebben az 4D űridőben, ami négy koordinátával (t, x, y, z) jellemezhető.

Ebben a nézetben az Lorentz-transzformációk 4D űridőben végzett forgatások. Ahogy a 3D forgatás keveri az x, y és z koordinátákat, míg megőrzi a távolságokat, az Lorentz-transzformációk keverik a t, x, y és z koordinátákat, míg megőrzik a űridőintervallumot:

∆s^2 = -c^2∆t^2 + ∆x^2 + ∆y^2 + ∆z^2

Ez az intervallum, ami egyfajta 4D "távolság", invariáns az Lorentz-transzformációk esetén. Ez az alapvető geometriai objektum a speciális relativitás elméletében.

Ebben az űridős képben számos látszólag paradox hatás az relativitásban intuitívvá válik. Például a szinkronitás relativitása az azon téridőszeletek következménye, amelyeket a különböző megfigyelők a konstans idő hipersíkjain végítenek el.

Az Lorentz-transzformációk tehát nem csak egy matematikai eszköz a hivatkozási rendszerek közötti átalakításra. Mély változást képviselnek a tér és idő természetének megértésében. Kimutatják, hogy a tér és az idő nem a klasszikus fizika változatlan, abszolút entitásai, hanem alakítható és viszonylagos, amelyek összefonódnak az űridő szövetébe.

Következtetés

Az Lorentz-transzformációk matematikai megtestesítései Einstein forradalmi felismeréseinek a tér és az idő természetéről. A relativitás elvéből és a fény sebességének állandóságából származnak, és lehetővé teszik a fizikai leírások lefordításának keretét az inerciarendszerek között.

Azonban a jelentőségük nem korlátozódik a koordinátaátváltásokra. Az Lorentz-transzformációk bemutatják egy olyan világot, ahol az idő kitágul, a hosszúságok összemennek, és a szinkronitás relatív. Összekapcsolják a teret és az időt egy 4D űridős kontinuumába, ahol a különbség kettőjük között elmosódik.

A következő fejezetben további következményeit fogjuk felfedezni az Lorentz-transzformációknak, beleértve a híres ikerparadoxont és az tömeg és energia ekvivalenciáját. Látni fogjuk, hogy ezek a transzformációk, és az erre inspirált űridős nézet, mélyebb megértéshez vezetnek a fizikai univerzumról.

Ahogy folytatjuk utazásunkat a speciális relativitáselméletben, fontos észben tartani, hogy ezek a furcsa hatások - idődilatáció, hosszúságösszehúzódás, szinkronitás relativitása - nem csak elméleti kíváncsiságok. Ezek valós jelenségek, amelyeket számtalan kísérlet erősít meg, a részecskegyorsítóktól a GPS műholdakig. Ezek az űridő mély szerkezetének elkerülhetetlen következményei, amelyeket az Lorentz-transzformációk kodifikálnak.